V mene organizátorov dovoľujem si oznámiť odborníkom i záujemcom z praxe, školstva a vedy konanie XIV. Medzinárodnej konferencie

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY
ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

  ktorá bude v Bratislave v dňoch 3. - 6. mája 2016.   

Konferencia bude tematicky venovaná moderným metódam analytickej chémie a chemickej analýzy, ich súčasnej realizácii v priemyselnej a skúšobníckej praxi, smerovaniu vývoja v oblastiach analytickej kontroly, zabezpečenia kvality a informačnej obsažnosti analytických výsledkov.
V mene Programového a Organizačného výboru Vás srdečne pozývam na konferenciu ACP 2016.
Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v máji 2016.

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
odborný garant konferencie


TÉMATICKÉ OBLASTI

  • potravinárska analýza a kontrola
  • klinická analýza, bioanalytické aplikácie
  • environmentálna a toxikologická analýza
  • chemická analýza v priemysle a energetike
  • odber a úprava vzorky
  • vývoj analytických metód
  • chemometria a informatika