O katedre

Ústav analytickej chémie je zameraný na perspektívne oblasti štúdia nových analytických postupov a teoretických prístupov so zameraním na riešenie problémov predovšetkým potravinárskeho, farmaceutického priemyslu a životného prostredia.

Oddelenie analytickej chémie zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v nasledovných oblastiach:

  • stopová a ultrastopová analýza organických a anorganických látok s využitím predkoncentračných techník v „off-line“ i „on-line“ systémoch,

  •  analýzy vôd, pôdy a ovzdušia,

  • separácia a stanovenie enantiomérov vo vzorkách životného prostredia, vo farmaceutických výrobkoch a v biologickom materiáli,

  • štúdium štruktúry vybraných zlúčenín v spojení s ich vlastnosťami,

  • stopová a ultrastopová elektrochemická a spektrofotometrická analýza mnohých prvkov s dôrazom na prítomnosť ťažkých kovov v zložitých matriciach,

  •  využitie DNA biosenzorov na stanovenie rizikových chemikálií v stopových koncentráciách, stanovenie aktivátorov a inhibítorov štruktúrneho poškodenia DNA,

  • stopová analýza prchavých a semiprchavých analytov v zložitých organických sústavách s využitím predkoncentračných techník v kombinácii s rýchlou kapilárnou plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou.


História katedry

Vznik katedry sa datuje od založenia Ústavu analytickej chémie v roku 1941. Jeho prednostom bol prof. RNDr. T. Krempaský, ktorý bol súčasne aj prednostom Ústavu anorganickej chémie. Prednáškami bol poverený prof. Ing. D. Prístavka, ktorý sa neskôr stal prvým vedúcim katedry. Z ústavu sa v roku 1950 zriadila Katedra analytickej chémie ako jedna z piatich základných katedier odboru chemickotechnologického inžinierstva SVŠT a neskôr Chemickej resp. Chemickotechnologickej fakulty. Výrazne sa menilo zloženie pracovníkov a pribúdal počet študentov. V školskom roku 1955/56 sa vytvorila špecializácia Technická analytická chémia.

V priebehu uplynulých rokov katedra prekonala obrovský vývoj vo vedeckovýskumnej oblasti a v pedagogickom procese. Vybudovala si popredné postavenie v rámci republiky. Má rozsiahlu spoluprácu s domácimi i zahraničnými pracoviskami.

Výskumný a pedagogický záber je široký. Ťažiskovými oblasťami sú chromatografická a elektromigračná separácia látok, elektroanalytická chémia zameraná na voltampérometrické senzory a biosenzory a spektrálne metódy stopovej analýzy. Výskum sa sústreďuje na hľadanie bezkalibračných analytických metód, analýzu zvlášť komplexných vzoriek so zameraním na ekológiu a biologické materiály. Vo výskume i pedagogike sa katedra vždy opierala o výrazné osobnosti svojich profesorov.

V súčasnosti sú nimi prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc., prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc., prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., prof. Ing. Eva Matisová, DrSc., prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.

Vďaka vysokej kvalifikačnej úrovni je Katedra analytickej chémie školiacim pracoviskom doktorandského štúdia.

Organizuje tiež rôzne kurzy v rámci celoživotného vzdelávania, konferencie a sympóziá, z ktorých najväčší význam má medzinárodné sympózium "Advances and Applications of Chromatography in Industry" (Pokroky a využitie chromatografie v priemysle).


Vedúci katedry:
1941 - 1961 prof. Ing. D. Prístavka
1961 - 1972 doc. Ing. O. Liška, CSc.
1972 - 1990 prof. Ing. J. Garaj, DrSc.
1990 - 1997 doc. Ing. J. Polonský, CSc.
1997 - 2009 prof. Ing. J. Lehotay, DrSc.
2009 -         prof. Ing. J. Labuda, DrSc.