Inžinierske štúdium

Inžinierskym štúdiom sa získa úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá dva roky. Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou z povinných predmetov Analytická chémia a Analytická separácia. Okrem uvedených predmetov si študent musí vybrať na štátnu záverečnú skúšku ďalšie dva predmety: 
Kinetika a katalýza alebo Termodynamika,
Elektrochémia a elektroanalytická chémia alebo Atómová a molekulová spektrometria. 

Absolvent je inžinier (Ing.) so širokým technologickým základom, ktorý ovláda metódy a techniky práce v analytickom laboratóriu a pozná základy mnohých častí analytickej chémie, najmä analytickú spektrometriu, elektroanalytickú chémiu a separačnú analýzu. Na základe znalosti analytickej chémie dokáže formulovať problém a po analýze relevantne vyjadriť chemickú informáciu. Inžinierske vzdelanie a znalosť príslušnej legislatívy mu umožňuje spolupracovať v skupinách, ktoré riešia problémy praxe. Nachádza uplatnenie v prevádzkových, výskumných a vývojových laboratóriách chemických, potravinárskych, farmaceutických, hutníckych a strojárenských výrob, v biochemických laboratóriách, ako aj v oblasti analýz zložiek životného prostredia. Ovláda problematiku riadenia kvality v chemickom laboratóriu, podmienky práce v akreditovanom chemickom laboratóriu s osobitným zreteľom na správne vyhodnocovanie meraní podľa noriem EN prípadne ISO.