Doktorandské štúdium

Náplň štúdia na vednom odbore Analytická chémia je obsiahnutá v študijnom programe analytickej chémie pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Zahŕňa najaktuálnejšie časti analytickej chémie, najmä analytickú spektrometriu, elektroanalytickú chémiu, chromatografiu a elektromigračnú separačnú analýzu. Veľký dôraz sa kladie na komplexnosť spracovania daného problému až po výslednú chemickú informáciu. 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium vo vednom odbore Analytická chémia ako i informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od 9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59325 107), resp. na Ústav analytickej chémie.
Navrhované práce

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2010/2011
v študijnom odbore 4.1.17 Analytická chémia:

Téma: Využitie nanomateriálov pri konštrukcii biosenzorov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Téma: Aplikácie uhlíkových štruktúr v environmentálnej elektroanalýze
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Téma: Analýza organických polutantov v životnom prostredí metódou GC-MS
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, PhD.

Téma: Synchrónna fluorescenčná spektrometria v analýze nápojov
Školiteľ: Doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.

Téma: Fluorescenčná spektrometria a PARAFAC v analýze nápojov
Školiteľ: Doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.

Téma: Separácie enantiomérov a asociačných komplexov vybratých látok metódou HPLC - NMR. Štúdium interakčných mechanizmov
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Štúdium vzťahu kryštálovej a molekulovej štruktúry a biologickej aktivitu niektorých organických zlúčenín
Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Vrábel, CSc.

Téma: Elektrochemické prietokové systémy v procesnej a environmentálnej analýze
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Atómová absorpčná spektrometria s elektrochemickou úpravou vzoriek
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Štúdium limitácií izotopových analytických metód a ich aplikácie v určovaní pôvodu potravinárskych výrobkov
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Možnosti a obmedzenia separácie enantiomérov viacrozmernou plynovou chromatografiou
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Využitie GCxGC v analýze zložitých vzoriek životného prostredia a vybraných potravín
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Chemometria v analýze potravín
Školiteľ: Doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Konzultant: Ing. Pavel Májek, PhD.

Téma: Chemometrická analýza biologických vzoriek metódami NMR a HS
Školiteľ: Doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Konzultant: Mudr. Katarína Šebeková, DrSc, SZU Bratislava

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2009/2010
v študijnom odbore 4.1.17 Analytická chémia:

Téma: Vývoj biosenzorov na báze nanomateriálov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Téma: Elektrochemické prietokové systémy v procesnej a environmentálnej analýze
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Atómová absorpčná spektrometria s elektrochemickou úpravou vzoriek
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Ampérometrické detektory na báze mikroelektronických a uhlíkových štruktúr
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Téma: Analýza viaczložkových zmesí fluorescenčnou spektrometriou
Školiteľ: Doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.

Téma: Ultrastopová analýza endokrinných disruptorov metódou GC a GC-MS
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.

Téma: Chemometrická charakterizácia a klasifikácia biomedicínskych a farmaceutických vzoriek
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.

Téma: Chemometrická charakterizácia, autentifikácia a klasifikácia potravinárskych vzoriek
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.

Téma: Štúdium rozkladu niektorých liečiv používaných vo veterinárstve v biologických vzorkách metódou HPLC
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Štúdium separácie enantiomérnych zmesí metódou HPLC
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Štúdium separácie mnohozložkových zmesí a metódami viacrozmernej plynovej chromatografie
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Štúdium metodických prístupov ku kvantitatívnej analýze pre GC-MS v pracovných režimoch EI, CI, NCI
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, PhD.

Téma: Štúdium viackolónových zostáv pre GC/GC a LC/GC v spojení s hmotnostnou spektrometriou
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, PhD.

Téma: Štruktúra a biologická aktivita niektorých organických zlúčenín
Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Vrábel, CSc.

Téma: Chemometrická analýza biologických vzoriek metódami NMR a HS
Školiteľ: Doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Konzultant: Mudr. Katarína Šebeková, DrSc, SZU Bratislava

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2008/2009
v študijnom odbore 4.1.17 Analytická chémia:

Téma: Separácia enantiomérov niektorých biologicky aktívnych látok metódou HPLC – interakčné štúdie. Vývoj nových predkoncentarčných systémov
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Voltampérometrické detektory na báze interdigitovaných a uhlíkových elektród
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Téma: Vývoj biosenzorov na báze DNA
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2007/2008
v študijnom odbore 4.1.17 Analytická chémia:

Téma: Štúdium kinetiky racemizácie niektorých liečiv na báze diazepamu metódou HPLC – NMR
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Stanovenie toxických látok a antioxidantov pomocou DNA biosenzorov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Téma: Rýchla GC-MS pre analýzu organických látok poškodzujúcich hormónové a endokrinné systémy
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.

Téma: Systematické štúdium negatívnej chemickej ionizácie s perspektívou využitia pre analýzu organických polutantov metódou GC-MS
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.

Téma: Vývoj voltampérometrických techník pre environmentálnu a klinickú analýzu
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Téma: Nové elektrochemické prekoncentračné techniky pre atómovú absorpčnú spektroskopiu
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Štúdium separácie enantiomérov vybraných organických zlúčenín v jedno a dvojkolónových plynovochromatografických systémoch
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Využitie simulácie a transformácií elektrochemických signálov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.

Téma: Štruktúra a biologické vlastnosti chirálnych zlúčenín
Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Vrábel, CSc

Téma: Fluorescenčná spektrometria v klasifikácii potravín
Školiteľ: Doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2006/2007
v študijnom odbore 4.1.17 Analytická chémia:

Téma: Separácia enantiomérov niektorých biologicky aktívnych látok metódou HPLC – interakčné štúdie. Vývoj nových predkoncentarčných systémov.
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Téma: Štruktúra a biologická aktivita derivátov indolizínu a 1,4-dihydropyridínu
Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Vrábel, PhD.

Téma: Štúdium nových možností využitia viacrozmerných a kombinovaných chromatografických techník na analýzu potravinových vzoriek.
Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

Téma: Vývoj DNA biosenzory pre vyšetrenie toxických látok a antioxidantov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Téma: Využitie adsorpcie a katalýzy na zvýšenie citlivosti prietokovej elektrochemickej analýzy
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Elektrochemická úprava vzoriek pre atómovú spektroskopiu
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.

Téma: Rýchla GC-MS pre analýzu vybraných organických polutantov v environmentálnych a potravinových matriciach
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.

Téma: Systematické štúdium negatívnej chemickej ionizácie s perspektívou využitia pre analýzu organických polutantov metódou GC-MS
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.