Staršie bakalárske projekty

Témy starších bakalárskych projektov sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne bakalárske projekty sú uvedené na stránke ponuka projektov.

Akademický rok: 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2002/2003, 2000/2001

2012/2013
2011/2012
Stanovenie vybraných prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie.
Školiteľ: Ing. František Čacho
Študent: Jarmila Látalová
Anotácia:

Atómová absorpčná spektrometria je odporúčaná metóda pre stanovenia koncentrácií väčšiny prvkov periodického systému. Práca bude zameraná na vypracovanie postupov stanovenia koncentrácií prvku india v rôznych typoch vzoriek metódami plameňovej a elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie ako ja na vypracovanie literárnej rešerše z tejto oblasti (Na tému sa môže prihlásiť aj viac študentov).

Metódy úpravy vzorky v analýze rezíduí pesticídov v environmentálnch vzorkách
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Katarína Ikeotuonye
Anotácia:

Predmetom bakalárskeho projektu je získanie a spracovanie literárnych poznatkov týkajúcich sa metód úpravy vzorky na stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v environmentálnych vzorkách.

Možnosti enantioseparácie a detekcie nederivatizovaných aminokyselín metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Lucia Kamenská
Anotácia:

Cieľom projektu bude na základe literárnej rešerže zvoliť vhodnú stacionárnu fázu zo skupiny makrocyklických chirálnych stacionárnych fáz, vhodnú mobilnú fázu a vhodný typ detekcie pre HPLC separáciu enantiomérov vybraných nederivatizovaných aminokyselín. Na základe merania a výpočtu chromatografických charakterisík sa prešetrí vhodnosť výberu chromatografického systému.

Použitie makrocyklických chirálnych stacionárnych fáz na separáciu enantiomérov potenciálnych liečiv metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Miroslav Koreň
Anotácia:

Náplňou projektu bude formou literárneho prehľadu spracovať aktuálne informácie z odbornej literatúry zamerané na možnosti použitia makrocyklických chirálnych stacionárnych fáz na separáciu enantiomérov. Experimentálnymi meraniami sa prešetrí vplyv zloženia mobilnej fázy a vplyv polarity rozpúšťadla vzorky na separáciu vybraných potenciálnych liečiv  zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej.

Použitie selektívnych sorbentov v analýze biologicky aktívnych látok v rastlinných vzorkách metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Katarína Klieštiková
Anotácia:

Predmetom projektu je získanie aktuálnych poznatkov zameraných na zloženie vybraných rastlinných vzoriek. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov v danej problematike, experimentálne preveriť možnosti analýzy vybraných kumarínov metódou HPLC a možnosti predseparačnej úpravy vzoriek pomocou selektívnych sorbentov na základe polymérov s odtlačkami molekúl. Výsledky sa porovnajú z údajmi z literatúry.

Analýza kanabinoidov vo forenzných vzorkách. Využitie kapilárnej plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Adriána Iľkovičová
Anotácia:

Kanabinoidy sú najrozšírenejšou ilegálnou drogou. Na svetovej drogovej scéne sa v poslednom čase objavujú syntetické kanabinoidy pridávané do zmesí aromatických extraktov a rastlín a mnohé z nich sú šokujúco voľne dostupné v internetových obchodoch.

Cieľom bakalárskeho projektu bude spracovanie literárnej rešerže, ktorá zhodnotí stav a možnosti použitia plynovej chromatografie na analýzu syntetických kanabinoidov.

Aplikácia urýchlenej rozpúšťadlovej extrakcie a GC-MS na analýzu rezíduí pesticídov v ovocí
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Dominika Jarošová
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu bude analýza rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine s využitím urýchlenej rozpúšťadlovej extrakcie na úpravu vzoriek a následným stanovením metódou plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Sústredíme sa látky, ktoré negatívne ovplyvňujú funkciu endokrinného systému organizmov. Cieľom projektu bude spracovanie literárneho prehľadu, zvládnutie úpravy vzorky na analýzu, použitie GC-MS na stanovenie pesticídov, spracovanie a vyhodnotenie nameraných údajov.

AAS pre stopovú analýzu kovov vo vzorkách životného prostredia
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Študent: Veronika Krajčiová
Anotácia:

Citlivosť metód atómovej spektrometrie (atómová absorpčná a emisná spektrometria) a zníženie interferencií možno výrazne zlepšiť spojením týchto techník s elektrochemickými prekoncentračnými technikami. Cieľom projektu je využitie on-line spojenia elektrochemickej meracej jednotky s atómovým absorpčným spektrometrom pre stanovenie vybraných prvkov v klinických vzorkách a v zložkách životného prostredia.

Stanovenie mangánu metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Ing. Čacho františek
Študent: Mária Bendžuchová
Anotácia:

Metóda AAS je normovanou metódou pre stanovenie prvkov v rôznych typoch vzoriek. Práca bude zameraná na vypracovanie postupov stanovenia koncentrácie mangánu v rôznych typoch vzoriek metódou elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie ako aj na vypracovanie literárnej rešerše z tejto oblasti

Perspektívy bizmutových elektród v analytickej chémii
Školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.
Študent: Ivana Striešová
Anotácia:

Elektrochemici na eventuálnu hrozbu všeobecného zákazu používania ortuti reagujú hľadaním vhodných aenvironmentálne akceptovateľnejších elektródových materiálov zapadajúcich do koncepcie tzv. „zelenej“ analytickej chémie. Práve jednu z perspektívnych náhrad obľúbených ortuťových elektród predstavujú elektródy z bizmutu, ktorých prvá zmienka sa v tomto kontexte datuje od roku 2000. Bakalársky projekt bude spočívať vo vypracovaní literárneho prehľadu využitia bizmutových elektród v analytickej chémii.

Využitie nových elektródových materiálov v elektroanalytickej chémii
Školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.
Študent: Lucia Steffelová
Anotácia:

Hlavnými výhodami elektroanalytických metód sú nízke cenové a prevádzkové náklady, vysoká citlivosť, prijateľná selektivita, jednoduchá obsluha a časová nenáročnosť. Pre praktický úspech použitia voltampérometrických metód je však rozhodujúci výber vhodného materiálu pracovnej elektródy, ktorá často predurčuje parametre analytického stanovenia (citlivosť, selektivita, medza detekcie a medza stanovenia). Bakalársky projekt bude spočívať vo vypracovaní literárnej rešerše zaoberajúcej sa využitím nových a perspektívnych („zelených“) elektródových materiálov v elektroanalytickej chémii.

Možnosti stanovenia glukózy v analytickej chémii
Školiteľ: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Študent: Petra Šatkovská
Anotácia:

Sacharidy tvoria veľkú skupinu látok, ktoré je nutné monitorovať v klinickej praxi, kde sa stretávame s potrebou stanoviť obsah cukrov (množstvo glukózy v krvi) a vo fermentačnom priemysle (on-line monitorovanie procesov). V nápojoch a potravinách predstavujú jeden z najdôležitejších akostných ukazovateľov. Na sledovanie koncentrácie sacharidov boli vyvinuté rôzne analytické metódy, ktoré by mali spĺňať podmienky ako cena, rýchlosť, presnosť a selektivita. Týmto nárokom vyhovujú elektrochemické metódy a najmä biosenzory, predovšetkým pre skĺbenie analytických (najčastejšie elektrochemických) princípov s výhodami, ktoré poskytuje špecificita interakcie substrát - biologická časť. Glukóza bola prvým analytom detegovaným biosenzorom a je zároveň najčastejšie stanovovaným analytom. Predkladaný bakalársky projekt sa zaoberá významom glukózy pre ľudský organizmus, opisuje stručný literárny prehľad analytických (chromatografických, spektrálnych a elektrochemických) metód stanovenia glukózy v životnom prostredí so zameraním sa na elektrochemické stanovenia na uhlíkových elektródach.

Voltampérometrické stanovenie dôležitých aniónov v životnom prostredí
Školiteľ: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Študent: Kristína Cinková
Anotácia:

Jednoduché anióny predstavujú dôležitú úlohu v biologických, chemických a technologických procesoch. V boji proti zubnému kazu zohráva nenahraditeľnú úlohu práve fluoridový anión, ktorý sa pridáva do zubnej pasty na prevenciu zubného kazu a v dôsledku fluoridácie vody sa nachádza aj v pitných vodách. Táto skutočnosť prirodzene nastoľuje otázku ich rýchlej, citlivej a spoľahlivej detekcie. Bakalársky projekt bude spočívať vo vypracovaní literárnej rešerše zaoberajúcej sa analytickými metódami stanovenia fluoridových aniónov a experimentálnej práci zameranej na ich nepriame stanovenie v pitnej vode (stanovenie analytických charakteristík). 

2010/2011
Analýza kumarínov metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s využitím polymérov s odtlačkami molekúl
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Andrea Spevak
Anotácia:

Predmetom projektu je získanie aktuálnych poznatkov zameraných na prípravu a použitie polymérov s odtlačkami molekúl. Experimentálna práca bude zahrňovať prípravu a testovanie sorbentu. Sledovať sa bude vplyv polarity rozpúšťadiel a druhu analytu zo skupiny kumarínov na selektivitu a sorpčnú kapacitu pripraveného sorbentu. Polyméry s odtlačkami molekúl sa využiju pre selektívnu predkoncentráciu kumarínov z reálnych vzoriek pred HPLC analýzou.

Separácia enantiomérov potenciálnych liečiv metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Jakub Moravčík
Anotácia:

Cieľom projektu bude zhrnúť poznatky zamerané na možnosti analýzy enantiomérov vybraných potenciálnych liečiv metódou HPLC. Predmetom projektu bude spracovanie literárnych poznatkov zameraných na separáciu enatiomérov použitín cyklofruktanových chirálnych stacionárnych fáz. Experimentálnymi meraniami sa prešetrí vplyv zloženia mobilnej fázy a vplyv teploty na separáciu enantiomérov.

Pesticídy v ovocí a zelenine. Použitie rýchlej plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Zuzana Cvanigová
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu bude analýza rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine metódou GC-MS. Sústredíme sa látky, ktoré negatívne ovplyvňujú funkciu endokrinného systému organizmov. Cieľom experimentálneho projektu bude zvládnutie úpravy vzorky na analýzu, použitie GC-MS v móde negatívnej chemickej ionizácie, spracovanie a vyhodnotenie nameraných údajov.

Modifikované kvantové bodky ako fluorescenčné senzory
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Eliška Číková
Anotácia:

V súčasnosti sa pozoruje zvýšený záujem o chémiu modifikovania povrchov kvantových bodiek a o zmeny v luminiscenčných vlastnostiach kvantových bodiek, ktoré takéto modifikovanie spôsobuje. Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad o kvantových bodkách modifikovaných cyklodextrínmi, korunovými étermi a porfyrínmi, ako aj ich využití na zvýšenie selektivity stanovenia katiónov kovov a malých organických molekúl.  

Využitie synchrónnej fluorescencie v analytickej chémii
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Marcela Maslíková
Anotácia:

Cieľom projektu je poskytnúť stručné informácie o princípoch a využití rôznych techník synchrónnej fluorescencie (s konštantným rozdielom vlnových dĺžok, s konštantným rozdielom energií, s premenlivým uhlom) v analytickej chémii. Rôzne modifikácie techník synchrónnej fluorescencie umožňujú jej využitie v kontrole kvality potravín, klinickom diagnostickom procese, ale aj monitorovaní znečistenia životného prostredia.

Voltampérometické štúdium vzoriek životného prostredia
Školiteľ: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Študent: Zuzana Chomisteková
Anotácia:

Hlavnými výhodami elektroanalytických metód sú nízke cenové a prevádzkové náklady, postačujúca citlivosť, prijateľná selektivita, jednoduchá obsluha a časová nenáročnosť . Cieľ bakalárskeho projektu spočíva vo vypracovaní literárnej rešerše zaoberajúcej sa stanovením niektorých zložiek životného prostredia, hlavne ťažkých kovov a v experimentálnej práci zameranej na elektrochemické štúdium vybraných ťažkých kovov na rôznych typoch elektród.

2009/2010
Možnosti stanovenie vybraných pesticídov vo vzorke vody v spojení so sorpčnými technikami.
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Katarína Gemerová
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa so stavom danej problematiky a vypracovanie krátkej literárnej rešerše o najnovších poznatkoch o izolačných technikách používaných na úpravu vzorky pre stanovenie pesticídov vo vodách. Náplňou projektu bude aj nameranie a vyhodnotenie experimentálnych údajov z analýz upravených reálnych vzoriek rýchlou plynovou chromatografiou.

Možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze sacharidov vo vzorke medu
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Martin Tuharský
Anotácia:

Cieľom projektu je ziskať poznatky o výskyte minoritných sacharidov v mede.

Náplňou projektu bude spracovanie literárnych poznatkov zameraných na  zloženie medu. Experimentálne sa preveria možnosti HPLC analýzy sacharidov a výsledky sa porovnajú z údajmi z literatúry.

Štúdium chemického zloženia propolisu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Ľubica Spišská
Anotácia:

Predmetom projektu je ziskanie poznatkov zameraných na zloženie propolisu.

Propolis je včelí tmel, ktorého chemické zloženie je premenlivé a závisí od vegetačného aj rastlinného pôvodu. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov v danej problematike, preveriť možnosti analýzy vybraných látok metódou HPLC a spracovanie výsledkov.

Analýza atrazínu s využitím plynovej chromatografie
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Agneša Páleníková
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu bude spracovať literárnu rešerš, ktorá mapuje analýzu atrazínu a jeho degradačných produktov v environmentálnych a potravinových matriciach metódou plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou, prehľad techník úpravy vzorky, dávkovania, podmienky separácie, detekcie a používané kvantifikačné metódy. Rešerš bude zároveň teoretickým východiskom pre analýzy pesticídov metódou GC-MS v laboratóriu v ďalšom štúdiu.

Analýza pesticídov metódou GC- MS s negatívnou chemickou ionizáciou
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Mária Kršáková
Anotácia:

V bakalárskom projekte sa zameriame na analýzu rezíduí vybraných pesticídov z ovocia metódou GC-MS s využitím negatívnej chemickej ionizácie. Cieľom experimentálneho projektu bude zvládnutie práce s GC-MS v NCI móde, štúdium výťažností pesticídov z fortifikovaných vzoriek citrusových plodov na viacerých koncentračných hladinách, vyhodnotenie a spracovanie nameraných údajov.

Endokrinné disruptory a ich analýza technikou rýchlej plynovej chromatografie
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Zuzana Berčáková
Anotácia:

Endokrinné disruptory sú exogénne látky, ktoré menia funkciu endokrinného systému živočíchov a rastlín imitovaním alebo marením funkcie prírodných hormónov a následne nepriaznivo vplývajú na zdravý organizmus. Cieľom bakalárskeho projektu bude analýza takýchto látok metódou GC-MS. Sústredíme sa xenobiotiká, u ktorých sa potvrdilo alebo existuje predpoklad, že majú endokrinne disrupčné účinky.

Elektrochemický DNA biosenzor na báze nanomateriálov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Roman Zrubák
Anotácia:
  1. Literárny prehľad z oblasti DNA biosenzorov a nanomateriálov
  2.  Konštrukcia biosenzora
  3. Charakterizácia a laboratórne skúšky biosenzora
Viacrozmerná kalibrácia
Školiteľ: Ing. Pavel Májek, CSc.
Študent: Roman Poláček
Anotácia:

Stanovenie jednotlivých zložiek v zložitých vzorkách obvykle vyžaduje časovo a finančne náročnú úpravu vzorky, a/alebo použitie separačnej metódy; alternatívne riešenie poskytujú metódy viacrozmernej kalibrácie. Cieľom projektu je spracovať prehľad o využití viacrozmernej kalibrácie v analytickej chémii a aplikovať tento prístup pri analýze viaczložkových zmesí fluorescenčnou spektrometriou.

Elektrochemická prekoncentrácia stopových koncentrácií ortuti pre atómovú absorpčnú spektrometriu
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Študent: Dominika Vnuková
Anotácia:
Spojenie elektrochemických a spektroskopických metód v analýze vzoriek životného prostredia
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Študent: Jana Svítková
Anotácia:
Analýza borievok fluorescenčnou spektrometriou
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Veronika Uríčková
Anotácia:

Borievka obyčajná je vždy zelený ker známy rôznymi fyziologickými vlastnosťami. Plody borievky sa používajú ako koreniny, súčasť voňaviek, farmaceutických prípravkov a na aromatizovanie alkoholických nápojov. Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad potenciálnych fluoroforov borievok a charakterizovať plody borievky fluorescenčnou spektrometriou.

Pred koncentračné techniky na stanovenie niektorých antioxidantov v pive.
Školiteľ: Dr. techn. Ing. Jaroslav Škubák, PhD.
Študent: Tibensky Martin
Anotácia:

Flavenoidy sú veľmi dôležitou skupinou látok s blahodárnimi účinkami na ľudský organizmus patriacou medzi antioxidanty pochádzajúce z chmeľu. Stanovenie antioxidantov komplikuje bohaté zastúpenie iných látok v zmesi, preto je potrebné vyvinúť technológiu umožňujúcu zakoncentrovanie skúmaných látok prípadne selektívnu absorpciu na tuhom nosiči.

Novým smerom k možnostiam znížiť medzu detekcie antioxidantov je použitie inprintovaných polymérov, ktoré sa pripravujú zmiešaním antioxidantu (štandardu látky) s monomérom polyméru vo vhodnom rozpúšťadle a následnou polymerizáciou. Takto pripravený polymér, teoreticky dokáže špecificky absorbovať skúmane látky aj z veľmi komplikovanej matrice (vzorky).

Cieľom práce študenta je syntéza inprintovaných polymérov a následné otestovanie ich účinnosti na vzorkách piva a chmelu metódou HPLC Na projekt je možné súčasne prijať aj viac študentov. Veľmi radi Vás zaučíme a pomôžeme Vám.

2008/2009
Možnosti využitia konvenčnej GC a rýchlej GC v analýze pesticídov vo vodách.
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Natália Meliorisová
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu bude vypracovanie literárnej rešerše, ktorá bude mapovať a zhodnotiť stav využívania konvenčnej GC, GC-MS a rýchlej GC, rýchlej GC-MS za posledných päť rokov v analýze pesticídov vo vodách.

Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov vo vzorkách životného prostredia.
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Peter Machata
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa so stavom problematiky a
vypracovanie literárnej rešerše o najnovších poznatkoch o izolačných a
čistiacich technikách používaných na úpravu vzorky. Ďalej náplňou projektu bude
aj nameranie a vyhodnotenie experimentálnych údajov z analýz upravených
reálnych vzoriek plynovou chromatografiou.

Výber a porovnanie rozdielnych metód preúdpravy vzorky pre identifikáciu organických zlúčenín vo včelích produktoch.
Školiteľ: Ing. Antónia Janáčová, PhD.
Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Zuzana Šusterová
Anotácia:

Projekt bude zameraný na charakterizáciu organických zlúčenín prítomných v jednodruhových medoch. Na izoláciu organických zlúčenín sa využujú extrakčné postupy z tuhej, kvapalnej a parnej fázy. Získané extrakty sa budú analyzovať pomocou GC-MS. Výsledkom projektu budú informácie o výskyte organických zlúčenín v medoch. Projekt bude financovaný z grantu APVV-0319-07.

DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadaní
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Vladimíra Kubričanová
Anotácia:

Elektrochemické DNA biosenzory sa konštruujú najmä s využitím prevodníkov na báze uhlíka a používajú sa pre vyšetrenie chemických interakcií a štruktúrneho poškodenia DNA. Širšie uplatnenie v praxi vyžaduje užívateľsky prijateľné usporiadanie experimentu v podobe prietokovej analýzy. Cieľom projektu je získať prehľad o hlavných pojmoch a riešeniach tejto úlohy.

Elektrochemický DNA biosenzor na báze nanomateriálov
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Roman Zrubák
Anotácia:

Biosenzory sú vysoko špecifické, účinné a pritom malé a lacné analytické zariadenia, skladajúce sa z biozložky a prevodníka signálu. Nanotechnológia prenikla hlboko aj do oblasti biosenzorov, kde sa využíva ako pri ich konštrukcii tak aj v spôsoboch detekcie analytu. Nanomateriály ako nanočastive, nanorúrky a iné podstatne zlepšujú vlastnosti biosenzorov z hľadiska množstva, polohy aj stability  biozložky pri jej imobilizacii na povrchu prevodníka (elektródy). Zvyšujú tiež absolútny a špecifický analytický signál z interakcie biozložky a analytu.  DNA biosenzory sa konštruujú najmä s využitím prevodníkov na báze uhlíka a používajú sa pre vyšetrenie chemických interakcií a štruktúrneho poškodenia DNA. Cieľom projektu je získať prehľad o hlavných spôsoboch použitia nanomateriálov pri konštrukcii a funkcii DNA biosenzorov.

SEPARÁCIA LEVANDUĽOVÉHO A RUŽOVÉHO OLEJA METÓDOU GC-MS A KOMPREHENSÍVNOU GCXGC.
Školiteľ: Ing. Janka Memersheimerová, PhD.
Študent: Petronela Ochodnická
Anotácia:

Cieľom bakalárského projektu bude vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach analýzy ružového a levanduľového oleja najnovšími technikami plynovej chromatografie. Projekt bude orientovaný na štúdium základov spojenia plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) ako aj komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie (GCxGC) a na využitie uvedených techník pre analýzu týchto mnohozložkových vzoriek. Súčasťou projektu bude zoznámenie sa s inštrumentálnou technikou v laboratóriu plynovej chromatografie a zvládnutie spracovania, vyhodnotenia a prezentácie získaných výsledkov a záverov.

Stanovenie karamelu fluorescenčnou spektroskopiou
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Monika Borbélyová
Anotácia:

Potravinárske farbivo karamel (oranžové až hnedé) predstavuje viac ako 80 hmotnostných % všetkých farbív, ktoré pridávajú výrobcovia do potravín a nápojov. Napr. pri výrobe alkoholických nápojov sa prídavkom karamelu imituje dlhodobé dozrievanie nápojov v sudoch a nápoj získava farbu atraktívnu pre spotrebiteľa. Cieľom projektu je vypracovať rýchly a jednoduchý postup na stanovenie karamelu metódou fluorescenčnej spektroskopie.

Stanovenie kyseliny elagovej fluorescenčnou spektroskopiou
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Michaela Tomková
Anotácia:

Kyselina elagová je jedna z prírodných polyfenolických zložiek vyskytujúcich sa v rôznych druhoch ovocia a orechov (granátové jablko, ostružiny, jahody, brusnice, vlašské orechy). Je to najrozšírenejšia fenolická kyselina, ktorá má mnohé prospešné farmakologické a biologické účinky (antioxidačný, antimutagénny, antitumorový, atď.). Cieľom projektu je vypracovať rýchly a jednoduchý postup na stanovenie kyseliny elagovej metódou fluorescenčnej spektroskopie.

Chirálne separácie farmaceutík metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Dr. techn. Ing. Jaroslav Škubák, PhD.
Študent: Ivana Lapunikova
Anotácia:

Ľudský organizmus je chirálny, to znamená že obsahuje molekuly a štruktúry, ktorých zrkadlové obrazy nemožno stotožniť. Problém je v tom že väčšina syntetických postupov a aj analytických metód medzi nimi nerozlišuje, účinná je zvyčajne len jeden enantiomér (jeden z dvojice zrkadlových obrazov) a druhý je v lepšom prípade neúčinný, v horšom toxický alebo mutagénny. Cieľom práce študenta je skúmať podmienky delenia aduktov (komplexov) liečiv v chirálnom prostedí HPLC-colóny (vysoko účinná kvapalinová chromatografia). Na projekt je možné súčasne prijať aj viac študentov. Veľmi radi Vás zaučíme a pomôžeme Vám.

Unikátna kombinácia vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie s nukleárnou magnetickou rezonanciou.
Školiteľ: Dr. techn. Ing. Jaroslav Škubák, PhD.
Študent: Katarina Mikulasikova
Anotácia:

Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je jednou z najuznávaných metód potvrdenia štruktúry látok, vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je najuznávanejšou metódou určenia čistoty látok a súčasne nám umožňuje získať vysoko čistú látku. Unikátna kombinácia HPLC-NMR umožňuje nielen určenie zastúpenia látok v zmesi ale aj ich identifikáciu. Náplňou prace študenta je príprava vzorky, odmeranie spektier a ich vyhodnotenie. Na projekt je možné súčasne prijať aj viac študentov. Veľmi radi Vás zaučíme a pomôžeme Vám

Štúdium liečiv v podmienkach pripomínajúcich ľudský organizmus najmodernejšími analytickými prostriedkami
Školiteľ: Dr. techn. Ing. Jaroslav Škubák, PhD.
Študent: Maria Furdova
Anotácia:

V našom laboratóriu ponúkame okrem možnosti pracovať v priateľskej a otvorenej atmosfere, možnosť naučiť sa praci s robotizovanými systémami používanými v najmodernejších svetových farmaceutických laboratóriách. Najdete u nás HPLC kombinované s mnohými detoktormi (DAD, PDA, UV, CD, chiralizér ...) . Unikátna je najmä kombinácia s 600 MHz NMR a MS-MS. Syntetický robot Vám umožní pripraviť a spracovať vzorku bez ďalšej námahy. Na projekt je možné súčasne prijať aj viac študentov. Veľmi radi Vás zaučíme a pomôžeme Vám.

Štúdium správania sa diazepamu v chirálnom prostredi v pritomnosti alkoholu metódou HPLC-NMR a HPLC-MS-MS
Školiteľ: Dr. techn. Ing. Jaroslav Škubák, PhD.
Študent: Miriam Markovicova
Anotácia:

Diazepam je dlhoročne známe sedatívum pod menom Válium. Cieľom tejto práce je objasniť vplyv alkoholu na zmenu účinkov diazepámu v ľudskom organizme. Simuláciu prebieha v chirálnom prostredí HPLC-kolóny. K interakcii medzi receptorom (telom) a liečivom, v našom prípade diazepámom prichádza len v určitej priestorovej konfigurácii. Rôzne (histidínové) receptory sú si veľmi podobné, ale ich účinky sú diametrálne rozdielne, jedny sú zodpovedné za pocit dobrej nálady a iné za ospalosť alebo agresivitu.

Prácou študenta má byť pomocou metódy HPLC (vysoko účinná kvapalinová chromatografia) čiastočne oddelit jednotlivá formy diazepámu a metódou NMR (priestorová štruktúrna analýza, sledujúca okolie jadier na základe ich ožiarenia v silnom magnetickom poli) určit 3D konfiguráciu jednotlivých foriem diazepámu. Na projekt je možné súčasne prijať aj viac študentov. Veľmi radi Vás zaučíme a pomôžeme Vám.

2007/2008
Stanovenie rezíduí pesticídov vo vode rýchlou GC
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Veronika Kocková
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa so stavom problematiky a vypracovanie literárnej rešerše o najnovších poznatkoch o izolačných a čistiacich technikách používaných na úpravu vzorky pre stanovenie rezíduí pesticídov vo vodách. Ďalej náplňou projektu bude aj nameranie a vyhodnotenie experimentálnych údajov z analýz upravených reálnych vzoriek plynovou chromatografiou.

In vitro redoxný metabolizmus a účinky niektorých potravinových aditív, liečiv
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Jana Riecka
Anotácia:

DNA biosenzory sa používajú hlavne na vyšetrenie interakcií DNA ako významného biopolyméru. Ide najmä o väzbu liečiv, rizikových chemikálií, štruktúrneho poškodenia a ochrany DNA. Ak je biosenzor tvorený elektródou s vrstvou DNA, je možnosť priamo v blízkosti DNA elektrochemicky oxidovať alebo redukovať iné látky za tvorby reaktívnych a krátko žijúcich medziproduktov, ktoré môžu napádať DNA. Takto sa dajú efektívne, lacno a rýchle vyšetriť napríklad nitro-, amino- a iné deriváty zo životného prostredia človeka.

Využitie fluorescenčnej spektrometrie pri analýze potravinových vzoriek
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Diana Markechová
Anotácia:

Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad o využití fluorescenčnej spektrometrie pri analýze potravinových vzoriek. Hlavná pozornosť bude venovaná porovnaniu jedno-, dvojdimenzionálnej a synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie.

 

Analytické metódy pre charakterizáciu prchvých zlúčenín v alkohlických nápojoch z borievok.
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Alexandra Pažitná
Anotácia:

Cieľom projektu je získať prehľadné informácie o metódach využívaných na určenie kvality alkoholických nápojov. Projekt bude detailnejšie zameraný získanie prehľadných informácií o analytických postupoch využívaných na charakterizáciu VOC v  alkoholických nápojoch vyrábaných z borievok. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov v danej problematike.

Analýza mliečnych výrobkov metódou SPME-GC-MS
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Mária Trpkošová
Anotácia:

Cieľom projektu je získať prehľadné informácie o výskyte prchavých organických zlúčenín v mliečnych výrobkoch. Projekt bude detailnejšie zameraný získanie prehľadných informácií o analytických postupoch využívaných ich stanovenie. Experimentálne časť projektu bude zameraná na optimalizáciu SPME metódy na extrakciu organických zlúčenín prítomných v syroch.

2006/2007
Stanovenie vybraných kovov Cu a Pb v organických matriciach pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Študent: Natalia Buková
Anotácia:
Fluorescenčná spektrometria v klasifikácii potravín
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Ľudovít Žiak
Anotácia:

Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad o využití fluorescenčnej spektrometrie pri klasifikácii potravinových vzoriek (mliečne a mäsové výrobky, pivo, víno, med a iné). Hlavná pozornosť bude venovaná jedno-, dvoj-dimenzionálnej a synchrónnej fluorescenčnej spektrometrii.

Synchrónna fluorescenčná spektrometria v analýze zelených čajov
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Miroslava Kubaská
Anotácia:

Cieľom projektu je otestovať možnosti synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie v analýze zelených čajov a ich klasifikácii podľa druhu, geografického pôvodu  a autenticity.

Využitie synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie pri analýze mnohozložkových zmesí
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Ľubomír Píš
Anotácia:

V analytickej praxi je veľmi dôležitá požiadavka analyzovať zložité zmesi bez nutnosti vykonávať separačné operácie. Využitie merania fluorescencie pri jednej vlnovej dĺžke v analýze zložitých viaczložkových zmesí je limitované vtedy, ak sa excitačné a/alebo emisné spektrá zložiek čiastočne prekrývajú. Tento problém je možné riešiť napríklad použitím synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie (SFS), kde je prekrývanie spektier menšie. Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad o využití rôznych pracovných módov SFS pri analýze mnohozložkových zmesí.  

2005/2006
Rýchla enantioselektívna separácia plynovou chromatografiou
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Študent: Lýdia Pokorná
Anotácia:

Náplňou projektu bude odskúšať možnosti urýchlenia separácie enantiomérov použitím rôznych druhov kolón (s malým priemerom, s tenkým filmom stacionárnej fázy) v rôznych pracovných režimoch (s programovaním tlaku a teploty). Ďalšou úlohou projektu bude posúdiť správnosť získaných chromatografických údajov pre následnú kvantitatívnu analýzu s využitím dekonvolučných procedúr. Práca predpokladá zvládnutie chromatografickej techniky a metód spracovania výsledkov.

Úloha nanotechnológie pri vývoji DNA biosenzorov
Školiteľ: Ing. Adriana Ferancová, PhD.
Študent: Katarína Beníková
Anotácia:

Nanotechnológia zohráva stále väčšiu úlohu pri vývoji biosenzorov. Citlivosť a výkon biosenzorov sa zlepšuje použitím nanomateriálov pri ich príprave. Projekt bude zameraný na zosumarizovanie literárnych poznatkov o použití nanomateriálov pri príprave DNA biosenzorov ako aj na štúdium interakcií DNA a nanomateriálov a následné využitie takýchto DNA biosenzorov pri hodnotení poškodenia DNA.

Využitie rýchlej plynovej chromatografie v analýze potravinových vzoriek.
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Mária Andraščíková
Anotácia:

Cieľom projektu je vypracovanie literárneho prehľadu, štúdium základov rýchlej plynovej chromatografie a jej využitie v analýze reálnych potravinových vzoriek v rámci NATO projektu s názvom "Minimization of pesticide residues in processed products and the environment".

 

Kritériá použitia aproximatívnych relácií pri výpočte jednoduchých protolytických rovnovách vo vodných roztokoch slabých jednosýtnych zásad a hydrolyzovaných solí
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Študent: Veronika Klbikova, ext. štúdium Šaľa
Anotácia:

Teoreticko-výpočtový projekt zameraný na odvodenie exaktných a aproximatívnych vzťahov pre výpočet pH vodných roztokov slabých jednosýtnych zásad (modelový systém NH3) a solí silnej kyseliny a slabej zásady (modelový systém NH4Cl) resp. soli slabej kyseliny a silnej zásady (modelový systém CH3COONa). Potom sa bude počítať ich rozsah platnosti na základe riešenia kriteriálnych rovníc a diskutovat ich použiteľnosť pri výpočte pH. (Anorg. technol.)


Prchavé zlúčeniny v mliečnych výrobkoch a ich využitie určenie pravosti
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Lucia Nosáľová
Anotácia:

Cieľom projektu je získať prehľadné informácie o výskyte prchavých organických zlúčenín v mliečnych výrobkoch. Projekt bude detailnejšie zameraný získanie prehľadných informácií o zložení aróm v syroch a analytických postupoch využívaných ich stanovenie. Náplňou projektu bude zostaviť literárny prehľad aktuálnych poznatkov v danej problematike.

2004/2005
Stanovenie stopových koncentrácií škodlivín vo vodách metódami prietokovej coulometrie a chronopotenciometrie
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
Študent: Jozefina Matuskova
Anotácia: Na stanovenie stopových koncentrácií a množstiev prvkov sa používajú relatívne analytické metódy vyžadujúce kalibráciu. Pomocou prietokovej coulometrie je možné stanovenie stopových koncentrácií látok bez kalibrácie a to s využitím Faradayovho zákona. Práca je zameraná na vypracovanie metodík stanovenia škodlivín napr. ťažkých kovov, fosforečnanov, bromičnanov a pod. vo vodách.
Analýza organických zlúčenín plynovou chromatografiou s pokročilými metódami spracovania signálu
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Študent: Ivan Ďurovec
Anotácia: Náplňou projektu bude nameranie a vyhodnotenie experimentálnych údajov z analýz plynovou chromatografiou pre rôzne typy vzoriek, získaných v rôznych pracovných režimoch. Výsledky sa použijú na hodnotenie vlastností stacionárnych fáz a porovnanie metód urýchľovania separácie z hľadiska stupňa výslednej separácie zložiek vzorky. Práca predpokladá zvládnutie práce s chromatografickým prístrojovým a programovým vybavením.
Možnosti analýzy prchavých organických zlúčenín plynovou chromatografiou
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Študent: Gizela Takácsová
Anotácia: Náplňou projektu bude odskúšanie metód plynovej chromatografie na analýzu VOC vo vzorkách vody a pôdy. Súčasťou úlohy bude zvládnutie izolačných techník sledovaných zlúčenín zo vzorky a prípravy vzorky. Práca predpokladá zvládnutie sumarizácie poznatkov z dostupnej literatúry, praktické zvládnutie chromatografickej techniky a metód spracovania výsledkov.
Praktické aplikácie metód rýchlej plynovej chromatografie v analýze životného prostredia
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Študent: Jana Doháňošová
Anotácia: Náplňou projektu bude vývoj metód plynovej chromatografie na analýzu vzoriek zo životného prostredia a ich optimalizácia s ohľadom na trvanie analýzy a spoľahlivosť výsledkov. Súčasťou úlohy bude posúdenie správnosti kvantitatívnej analýzy v navrhovaných podmienkach. Práca predpokladá zvládnutie sumarizácie poznatkov z dostupnej literatúry, praktické zvládnutie chromatografickej techniky a metód spracovania výsledkov.
Izolačné a obohacovacie techniky v ultrastopovej analýze pesticídov
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Študent: Lýdia Pokorná
Anotácia: Bakalársky projekt je súčasťou riešenia medzinárodného projektu NATO No. SFP 977983 “Minimization of pesticide residues in processed products and the environment”. Projekt je zameraný na minimalizáciu výskytu pesticídov v detskej výžive a v surovinách dôležitých na výrobu detskej výživy, predovšetkým v jablkách. V rámci projektu budeme sledovať aj správanie sa pesticídov počas technologického procesu prípravy detskej výživy, a zároveň budeme sledovať, ako technologický process zaťažuje životné prostrenie (tuhé odpady, voda). Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa so stavom problematiky a vypracovanie literárnej rešerže o najnovších poznatkoch o izolačných a čistiacich technikách používaných na úpravu vzorky pre stanovenie rezíduí pesticídov v uvedených matriciach. Financovanie NATO 183
On-line prepojenie elektrochemickej a fotometrickej metódy a využitie techniky na stanovenie škodlivých látok vo vodách
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Študent: Miroslav Tropp
Anotácia: Na stanovenie niektorých škodlivín vo vodách, ako sú ťažké kovy, dusičnany, chloritany a pod., sa najčastejšie používajú elektrochemické a spektrofotometrické metódy. Spojením elektrochemického nahromadenia alebo úpravy vzorky s fotometrickou detekciou ponúka zvýšenie citlivosti a selektívnosti analýzy a najmä možnosť použiť tieto techniky pre rutinné analýzy.
Využitie moderných spôsobov počítačového spracovania údajov v GC-MS analýze rezíduí pesticídov
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
Ing. Michal Kirchner
Študent: Silvia Onderková
Anotácia: Na identifikáciu rezíduí pesticídov v rastlinných matriciach sa najčastejšie používa hmotnostná spektrometria (Mass Spectrometry – MS) v spojení s účinnou separačnou metódou, napríklad s plynovou chromatografiou (Gas Chromatography – GC). Následná analýza získaných údajov je však časovo náročná a vyžaduje dobré skúsenosti analytika. Firma Agilent Technologies nedávno vyvinula softvér, Deconvolution Reporting Software, na automatizovanú identifikáciu cieľových analytov v komplexných zmesiach. Cieľom semestrálneho projektu je oboznámiť sa s prácou na modernom GC-MS prístroji s následným počítačovým vyhodnocovaním nameraných údajov a overením možnosti použitia spomínaného programu na automatizovnú identifikáciu rezíduí pesticídov v reálnych vzorkách. Finančné krytie: NATO 631, VEGA 903
Chemometrické spracovanie a modelovanie signálu v coulometrii
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Študent: Ľuboš Fraňo
Anotácia: Literárna rešerž. Prediktívna coulometria. Prediktívna spektrocoulometria. Počítačové spracovanie časového priebehu elektrolytického prúdu, náboja, absorbancie alebo transmitancie zvolenej zložky reakčného systému.
Využitie CITP v potravinárskej analýze
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Erika Ondrušová
Anotácia:

Kapilárna izotachoforéza (ITP) umožňuje separovať a stanoviť zložky, ktoré sú prirodzenou súčasťou potravín (organické kyseliny, anorganické katióny a anióny, aminokyseliny a bielkoviny), prídavné látky (konzervačné látky, farbivá, umelé sladidlá, látky zvýrazňujúce chuť) aj rôzne kontaminanty (pesticídy, anorganické ióny). Cieľom projektu je spracovať literárny prehľad o využití kapilárnej izotachoforézy v analýze potravinárskych vzoriek.

Stanovenie Mn vo vodách katodickou stripping voltampérometriou na uhlíkovej pastovej elektróde
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Študent: Zuzana Jánošíková
Anotácia:

Mangán je environmentálne dôležitý prvok vzbudzujúci pozornosť elektroanalytických chemikov. Jeho pritomnosť vo vode je buď prirodzená alebo pochádza z priemyselnej kontaminácie. V poslednej dobe sa  pre jeho stanovenie vyvíjajú selektívne a citlivé metódy.
Bakalársky projekt je celý experimentálny, zameraný na vývoj elektroanalytickej metódy na báze katodickej stripping voltampérometrie na nemodifikovanej uhlíkovej pastovej elektróde, ktorej príprava je jednoduchá. Študent bude optimalizovať experimentálne parametre, testovať modelové vzorky. Ako reálne vzorky budú slúžiť minerálne vody s prirodzeným výskytom mangánu.

Analytické metódy pre stanovenie autenticity Brandy
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Andrea Oravcová
Anotácia: Cieľom projektu je získať prehľadné informácie o metódach využívaných na určenie pravosti alkoholických nápojov. Projekt bude detailnejšie zameraný na získanie prehľadných informácií o analytických postupoch využívaných na určenie pravosti brandy. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov v danej problematike.
Analýza chirálnych zlúčenín plynovou chromatografiou
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Katarína Repaská
Anotácia: Náplňou projektu je štúdium mechanizmu separácie enantiomérov plynovou chromatografiou. Uvedená experimentálna práca predpokladá zvládnutie základov plynovej chromatografie, spracovanie, vyhodnotenie a interpretovanie nameraných dát.
2002/2003
Možnosti stanovenia nových pesticídov
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Lenka Škvarková
Anotácia:
2000/2001
Využitie interdigitovaných systémov mikroelektród v analytickej chémii (toto bolo v šk.r.1999/2000)
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Študent: Monika Krajčíková
Anotácia: Interdigitované systémy mikroelektród sú veľmi perspeltívne produkty mikrovrstvovej technológie. Efekty vyplývajúce z tesného usporiadania individuálne polarizovateľných segmentov môžu byť užitočné pri stopovom a súčasne vysokoselektívnom stanovení látok. Cieľom bakalárskeho projektu bude po literárnej rešerši a štúdiu najnovšej literatúry z danej problematiky, experimentálne vyhodnotiť stupeň redoxcyklovania a zbernej účinnosti. Potom v aplikačnej časti prekonat limitácie použiteľnosti a rozšíriť počet látok vhodných na stanovenie pomocou týchto mikroelektród
Využitie interdigitovaných systémov v analytickej chémii (obhájené v r. 2002)
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Študent: Pavlína Jenčušová
Anotácia: Efekty vyplývajúce z prekryvu difúznych vrstiev mikroelektród možu byť užitočné pri stanovení látok. Cieľom bakalárskeho projektu bude po štúdiu najnovšej literatúry z danej problematiky, experimentálne charakterizovať interdigitované senzory. Potom v aplikačnej časti urobit analýzy látok v rozličných vzorkách metódami založenými na rozličných princípoch.