Staršie diplomové práce

Témy starších diplomových prác sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne diplomové práce sú uvedené na stránke ponuka diplomových prác.

Akademický rok: 2011/2012, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2001/2002

2011/2012
Simultánne stanovenie paracetamolu a penicilínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Školiteľ: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Študent: Jozef Sochr
Anotácia:

1. Význam študovaných liečiv - paracetamolu a penicilínu pre ľudský organizmus
2. Literárna rešerš zaoberajúca sa analytickým stanovením paracetamolu a penicilínu
3. Vývoj novej elektrochemickej metódy založenej na simultánnom stanovení stopových množstiev paracetamolu a penicilínu na elektróde z bórom dopovaného diamantu (optimalizácia experimentálnych podmienok a inštrumentálnych parametrov)
4. Aplikovateľnosť metódy na modelových a reálnych vzorkách ľudského moču (validácia metódy)

Voltampérometrické stanovenie kofeínu v nápojoch a biologických vzorkách
Školiteľ: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Študent: Jana Svítková
Anotácia:

1. Charakterizácia a význam kofeínu pre ľudský organizmus
2. Prehľad publikovaných prác zameraných na stanovenie kofeínu v rôznych matriciach
3. Vývoj metódy založenej na využití bórom dopovanej diamantovej elektródy ako citlivého a selektívneho elektrochemického senzora na stanovenie stopových množstiev kofeínu (optimalizácia experimentálnych podmienok a inštrumentálnych parametrov)
4. Aplikovateľnosť metódy na modelových a reálnych vzorkách komerčných nápojov a biologických vzorkách (validácia metódy)

2009/2010
Stanovenie dusitanov a dusičnanov v pitných vodách vnútroelektródovou coulometrickou titráciou
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
Študent: Lukáš Lauko
Anotácia:

1. Literárna rešerš

2. Teoretický opis metódy

3. Odstránenie rušivých vplyvov

4. Optimalizácia experimentálnych parametrov

Analýza s DNA biosenzorom v prietokovom elektrochemickom a impedimetrickom usporiadaní
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Jana Riecka
Anotácia:
  1. Literárny prehľad z oblasti DNA biosenzorov a prietokovej analýzy
  2. Nové pracovné postupy
  3. Verifikácia skúšobných postupov a laboratórne použitia biosenzora
Využitie fluorescenčnej spektroskopie a viacrozmerných štatistických metód pri analýze liehovín aromatizovaných borievkami
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Diana Markechová
Anotácia:
  1. Literárna rešerš
  2. Analýza reálnych vzoriek
  3. Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov
Plynovo chromatografická separácia prchavých organických zlúčenín prítomných v mliečnych výrobkoch.
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Lucia Nosáľová
Anotácia:

Prehľad literatúry. Výber vhodnej stacionárnej fázy a optimalizácia pracovných podmienok. Štúdium vplyvu procesu úpravy vzorky na zloženie extraktu. Analýza reálnych vzoriek.Zhodnotenie kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy

 

2008/2009
Štúdium rýchlej GC-MS na analýzu endokrinných disruptorov patriacich do skupiny pesticídov
Školiteľ: Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
Študent: Matej Horváth
Anotácia:

1.                  Literárna rešerš

2.                  Voľba experimentálnych podmienok pre rýchlu GC-MS endokrinných disruptorov v modelových vzorkách

3.                  Analýza reálnych vzoriek v matriciach životného prostredia

4.         Spracovanie a zhodnotenie výsledkov experimentálnej práce

Analýza viaczložkových zmesí fluorescenčnou spektroskopiou
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Ľudovít Žiak
Anotácia:
  1. Literárna rešerš
  2. Analýza modelových vzoriek
  3. Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov
Charakterizácia liehovín aromatizovaných borievkami fluorescenčnou spektroskopiou
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Ľubomír Píš
Anotácia:

1.      Literárna rešerš

2.      Analýza reálnych vzoriek

3.      Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov

 

2007/2008
Analýza rezíduí pesticídov vo vodách rýchlou GC-MS
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Mária Andraščíková
Anotácia:

1.      Zostavenie literárneho prehľadu poznatkov stanovenie rezíduí pesticídov vo vodách

2.      Štúdium úpravy vzorky pre rýchlu GC-MS

3.      Zhodnotenie a interpretácia nameraných výsledkov.

2006/2007
Stanovenie stopových prvkov vo veľmi čistom fosfore metódou AAS a prietokovej coulometrie
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
Študent: Jozefína Matušková
Anotácia:

1. Literárna rešerš

2. Teoretický opis metódy

3. Optimalizácia experimentálnych parametrov

Využitie fluorescenčnej spektrometrie pri klasifikácii potravinových vzoriek
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Jana Tóthová
Anotácia:

1.      Literárna rešerš

2.      Analýza reálnych vzoriek

3.      Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov

GC separácia enantiomérov vybraných organických zlúčenín
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Katarína Repaská
Anotácia:

Prehľad literatúry. Výber stacionárnej fázy. Štúdium vplyvu zmeny pracovných podmienok (teplota, tlak nosného plynu) ako aj štruktúry analytu a stacionárnej fázy na kvalitu separácie enantiomérov.

2005/2006
Optimalizácia a aplikácia metód rýchlej plynovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Študent: Zuzana Benisková
Anotácia:

1. Literárna rešerš: vypracovanie prehľadu využiteľnosti rýchlej plynovej chromatografie a súhrnu teoretických prístupov k optimalizácii.

2. Experimentálne štúdium separácie v rôznych kolónových zostavách pre rýchlu GC.

3. Vývoj metód rýchlej plynovej chromatografie na analýzu zložitých vzoriek a ich optimalizácia s ohľadom na trvanie analýzy a spoľahlivosť výsledkov. Posúdenie správnosti kvantitatívnej analýzy v navrhovaných podmienkach.

 

Analýza organických kyselín metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Darina Šimková
Anotácia:

- Spracovanie literárnych poznatkov.

- Vypracovanie HPLC metódy pre separáciu organických kyselín vo vzorkách propolisu.

- Spracovanie experimentálnych výsledkov.

Využitie fluorescenčnej spektrometrie pri charakterizácií zložitých zmesí
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Petra Gardlíková
Anotácia:

1.      Literárna rešerš

2.      Analýza reálnych vzoriek

3.      Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov

Štruktúra a biologická aktivita derivátov 1,4 - dihydropyridinu.
Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Vrábel, PhD.
Študent: Ľubomír Švorc
Anotácia: 1.Literárna rešerš 2.Riešenie a vypresnenie štruktúry 3.Výsledky a diskusia
Stanovenie prchavých zlúčenín v slovenských brandy a vínnych destilátoch
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Antónia Gyögyová
Anotácia: Prehľad literatúry. Výber vhodnej stacionárnej fázy a optimalizácia pracovných podmienok. Štúdium vplyvu procesu úpravy vzorky na obsah prchavých organických zlúčenín.
2004/2005
Využitie sekvenčnej injekčnej analýzy a vnútroelektródovej coulometrickej titrácie na stanovenie niektorých škodlivín vo vodách
Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
Študent: Eva Laurovicova
Anotácia: 1. Literárna rešerš 2. Teoretický opis metódy 3. Optimalizácia experimentálnych parametrov
DNA biosenzory pre hodnotenie rizikových látok
Školiteľ: Ing. Adriana Ferancová, PhD.
Študent: Mária Ruščáková
Anotácia: 1. Literárna rešerš 2. Príprava DNA biosenzorov 3. Hodnotenie rizikových látok
Úprava vzorky v ultrastopovej analýze vybraných rezíduí pesticídov v reálnych vzorkách
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Dáša Kružlicová
Anotácia: 1. Literárna rešerš 2. Výber vhodných metód úpravy vzorky 3. Validácia metódy 4. Aplikácia na reálne vzorky 5. Spracovanie a zhodnotenie nameraných výsledkov
HPLC separácia enantiomérov vybraných organických kyselín
Školiteľ: Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD
Študent: Marcela Komanová
Anotácia: Literárny prehľad. Výber vhodných podmienol HPLC separácie enantiomérov vybraných kyselín. Štúdium vplyvu zloženia mobilnej a stacionárnej fázy na selektivitu separácie enantiomérov. Štúdium interakcií ovplyvňujúcich separačný proces. Analýza reálnych vzoriek.
DNA biosenzor ako senzor chemickej toxicity
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Študent: Ivana Madarasova
Anotácia: 1. Literárny prehľad, 2. Príprava biosenzora a vypracovanie metodík, 3. Analytická aplikácia
Príprava a testovanie nových selektívnych sorbentov na predkoncentráciu niektorých látok
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Študent: Miroslava Lachová
Anotácia: Rešerž literatúry, príprava nových polymérnych sorbentov s odtlačkami molekúl skúmaných látok, výpočet extrakčnej výťažnosti. Cieľom práce je príprava selektívnych sorbentov, ktoré možno použiť na predkoncentráciu len vybraných látok.
Stanovenie selénu metódou prietokovej coulometrie
Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc.
Doc. Ing. Beinrohr Ernest, CSc.
Študent: Stanislava Hlúbiková
Anotácia: - techniky na stanovenie selénu - literárna rešerš - optimalizácia parametrov merania - analýza reálnych vzoriek
Analýza rezíduí pesticídov rýchlou GC-MS
Školiteľ: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
Študent: Michal Báchor
Anotácia: 1. Literárna rešerž : GC-MS analýza rezíduí pesticídov vo vybraných vzrorkách; rýchla GC-MS. 2. Výber a optimalizácia experimentálnych podmienok pre rýchlu GC a hmotnostný detektor. 3. Kvantitatívna analýza pesticídov v modelových vzorkách. 4. Validácia metódy. 5. Analýza reálnych vzoriek. 6. Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkov.
Charakterizácia a klasifikácia biochemických a potravinárskych dát metódami mnohorozmernej analýz dát a pomocou umelých neurónových sietí
Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Študent: Matúš Kormaník
Anotácia: Literárny prehľad. Klasifikácia a predikcia nových antituberkulotík podľa biologickej aktivity pomocou metód mnohorozmernej analýzy dát a optimalizovanej umelej neurónovej siete. Klasifikácia prírodných látok a potravinárskych produktov.
Využitie mikroelektród pri voltampérometrickej analýze.
Školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.
Študent: Daniel Kucko
Anotácia:

1. Literárny prehľad využitia mikroelektród pri elektroanalytických stanoveniach. 2. Možnosti využitia interdigitovaných mikroelektród v analytickej chémii. 3. Aplikácia interdigitovaných mikroelektród pri stanovení elektroaktivnych látok.

Využitie aditív v CITP
Školiteľ: Doc. Ing., PhD. Jana Sádecká
Študent: Erika Ondrušová
Anotácia:

1. Literárna rešerš

2. Vplyv aditív na CITP separáciu vybraných analytov

3. Analytické využitie

Priprava a využitie DNA biosensora pri detekcii látok viažucich sa na DNA
Školiteľ: Ing. Mária Vaníčková, CSc.
Študent: Katarína Nováková
Anotácia: 1. Literárny prehľad 2. Príprava DNA modifikovaných elektród. 3. Optimalizácia pracovných podmienok voltampérometrickej detekcie vybraných látok .
Plynovo chromatografická separácia enantiomérov vybraných prchavých organických zlúčenín prítomných v potravinových vzorkách
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
Študent: Gabriela Horváthová
Anotácia: Prehľad literatúry. Výber vhodnej stacionárnej fázy a optimalizácia pracovných podmienok. Štúdium vplyvu procesu úpravy vzorky na enantiomérne zloženie. Analýza reálnych vzoriek.
2003/2004
Využitie predkoncentračných techník v ultrastopovej analýze rezíduí pesticídov
Školiteľ: Ing. Andrea Hercegová, Phd.
Študent: Alena Farkašová
Anotácia:
Aplikácia mikroelektród pri voltampérometrickej analýze
Školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.
Študent: Zuzana Dovalovská
Anotácia:
2001/2002
Vývoj voltampérometrických metód pomocou mikroelektronických štruktúr
Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Študent: Monika Krajčíková
Anotácia: Do archivu netreba