Novinky katedry

 

Skryť novinky po expirácii «

Konferencia ACP 2012 - Zborník

na web-stránke časopisu Chemické listy je už zverejnený zborník z XII. konferencie s medzinárodnou účasťou SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2012, link : http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_s2-volume_106-year_2012.html

Fotodokumentácia z priebehu konania akcie:

https://picasaweb.google.com/101262281779368786566/KonferenciaACP2012811Maja2012Bratislava

 

Tešíme sa na ďalší ročník konferencie o 2 roky!

22.06.2012 09:07      

Ocenenia diplomových prác

Dňa 20. 6. 2012 boli na FCHPT STU konalo odovzdávanie ocenení najlepším diplomovým prácam riešených v školskom roku 2011/2012. Z diplomových prác riešených na Oddelení analytickej chémie boli ocenené nasledovné práce:

 

Ing. Katarína Makyšová - práca: VYUŽITIE GCxGC NA CHARAKTERIZÁCIU VOC PROFILU SLOVENSKÝCH VÍN (cena Spoločnosti priemyselnej chémie)

 

Ing. Zuzana Podmanická - práca: Detekcia endokrinných disruptorov metódou rýchlej GC v spojení s MS a tandemom MS (cenu udelila Odborná skupina pre analytickú chémiu SCHS)

 

Ing. Jozef Sochr – práca: SIMULTÁNNE STANOVENIE PARACETAMOLU A PENICILÍNU NA BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDE (cena Spoločnosti priemyselnej chémie)

 

Ing. Veronika Uríčková – práca: URČENIE GEOGRAFICKÉHO PÔVODU BRANDY FLUORESCENČNOU SPEKTROMETRIOU (cenu udelilo Malé Centrum, kníhkupectvo a vydavateľstvo)

 

Ing. Martin Tibenský – práca: Štúdium enantioseparácie potenciálnych liečiv metódou HPLC MS (cenu udelila Odborná skupina pre analytickú chémiu SCHS)

 

Srdečne gratulujeme!

22.06.2012 09:38      

Terminológia v oblasti analytických meraní - glosár

Komunikácia v oblasti základnej technickej činnosti v chémii - v oblasti meraní - vyžaduje vzájomné porozumenie odborníkov. Priložený materiál poskytuje stručný výkladový slovník (v mnohých prípadoch s anglickými ekvivalentmi) na pomoc v jednotnosti chápania pojmov používaných v tejto oblasti.

Link: http://www.chtf.stuba.sk/kalch/education/terminologia.pdf

28.11.2011 12:28   webadmin  

XII. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2012

XII. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2012 sa bude  konať v dňoch 8. - 11. mája 2012 v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o. - Kongresové a vzdelávacie centrum, Bárdošova 33, Bratislava (Kramáre).

26.10.2011 09:27 viac...    

Odborný seminár pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu analytickej chémie a 110. výročia narodenia jeho zakladateľa prof. Ing. Dobroslava Prístavku

Je tomu 70 rokov ako bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva SVŠT v r. 1941 zriadený Ústav analytickej chémie a prácami pri jeho založení poverený Ing. Dobroslav Prístavka, vedúci pracovník Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych v Bratislave. Tieto vyročia si pracovníci ústavu pripomenú 12. a 13. mája 2011 na odbornom seminári v zariadení STU Kočovciach. Na seminár prijali pozvanie predstavitelia sesterských katedier a ústavov zo Slovenska a Česka. Seminár je zameraný na výmenu poznatkov o potrebách a cestách súčasnej výučby analytickej chémie v bakalárskom, inžinierskom / magisterskom a doktorandskom stupni štúdia a na výmenu informácií o riešení vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk.

http://www.chtf.stuba.sk/kalch/Pokroky_analytickej_chemie.pdf

22.03.2011 10:13   Labuda  

Letná škola HPLC 2011

Letná škola HPLC 2011 sa uskutočni v dňoch 13. – 17. júna 2011 na Ústave analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave.

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.wix.com/analytica/HPLC

11.03.2011 09:35 viac... doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.  

Analytical Bioanalytical Chemistry

Doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. bol menovaný za člena International Advisory Board prestížneho medzinárodného časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry (IF = 3,480). Blahoželáme.

http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/216

28.02.2011 10:28   J. Labuda  

Výsledky 12. kola študentskej vedeckej konferencie

Dňa 10.11.2010 sa na našej fakulte uskutočnilo 12. kolo študentskej vedeckej konferencie, v rámci ktorého sa otvorila sekcia Analytická chémia 1 - analýza vzoriek životného prostredia a Analytická chémia 2 - analýza potravín

15.11.2010 14:50 viac... Ferancová  

12. ŠVOČ sekcia analytická chémia

Dňa 10. 11. 2010 sa na FCHPT STU uskutoční 12. ročník ŠVOČ.  V sekcii analytická chémia budú rokovania prebiehať v dvoch miestnostiach Ústavu analytickej chémie:

Analytická chémia 1 - analýza vzoriek životného prostredia v knižnici ústavu, blok C, miestnosť 392

a

Analytická chémia 2 - analýza potravín v zasadačke ústavu, blok C, miestnosť 492

program rokovaní nasleduje na konci príspevku.

Pozívame všetkých, ktorý si chcú vypočuť prezentácie našich ako aj mimofakultných študentov a zúčastniť sa diskusie.

Ďakujeme všetkým účastníkom 12. ŠVOČ a želáme veľa šťastia.

 

09.11.2010 19:58 viac... benikova  

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2010

V dňoch 9. - 12. mája 2010 sa konala  XI. medzinárodná konferencia SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2010.

03.06.2010 12:14 viac... Ing. Hrouzková, PhD. stránka

XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2010

 XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2010 sa bude  konať v dňoch 9. - 12. mája 2010 v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o. - Kongresové a vzdelávacie centrum, Bárdošova 33, Bratislava (Kramáre).

27.01.2010 20:21 viac... In. Svetlana Hrouzková, PhD. stránka

Výsledky 11. Študentskej vedeckej konferencie

Dňa 11. 11. 2009 sa na Ústave analytickej chémie v miestnosti číslo 492 uskutočnila 11, Študentská vedecká konferencia - sekcia Analytická chémia. Odprezentovaných bolo 6 prác.

Prototu tvorili: predsedkyňa Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., a členovia Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., Mgr. Vlastimil Vyskočil, Mgr. Ján Petrovaj, Ing. Katarína Beníková

Poradie súťažiacich:

1. Bc. Vítek Prchal, Voltametrické stanovení nitroderivátů

    aromatických uhlovodíků na thiolovou vrstvou

    modifikované visící rtuťové kapkové elektrodě.,

   Školiteľ: Prof. Jiří Barek, RNDr., CSc.,

   Univerzita  Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

   Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř

   elektrochemie životního prostředí.  

 

2. Bc. Jaroslava Zavázalová, Využití ampérometrické

   detekce v HPLC stanovení aminoderivátů polycyklických

    aromatických uhlovodíků.,

    Školiteľ: Prof. Jiří Barek, RNDr., CSc.,

    Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

    Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř

    elektrochemie životního prostředí.

 

3.      Bc. Sabína Čujová, Analýza aminokyselín a peptidov

        obsahujúcich síru metódou kapilárnej elektroforézy.,

        Školiteľ: Prof. Věra Pacáková, RNDr., CSc.,

       Univerzita Karlova v Prahe, Prírodovedecká fakulta,

       Katedra analytickej chémie.

 

4.      Bc. Katarína Pavlová, Štúdium vplyvu metanolu,

         etanolu a zložiek mobilnej fázy na tvorbu asociačných

         komplexov diazepamu metódou HPLC–NMR.,

         Školiteľ: Ing.Jaroslav Škubák, PhD.,

         Ústav analytickej chémie FCHPT-STU v Bratislave.

 

5.      Jozef Sochr, Spojenie elektrochemických a      

         spektrochemických metód v analýze vzoriek

         živožného prostredia.

         Školiteľ: Doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.,

         FCHPT-STU v Bratislave

 

6.      Vladimíra Kubričanová, DNA biosenzor v

         prietokovom elektrochemickom usporiadaní.,

         Školiteľ: Ing. Darina Šimková,

         Ústav analytickej chémie, FCHPT-STU v Bratislave

 

Ďakujeme všetkým súťažiacim, že prišli prezentovať svoju prácu a jej výsledky.

Ďakujeme všetkým, ktorý venovali svoj čas a úsilie, čím umožnili otvoriť sekciu Analytickej chémie.

V neposlednom rade ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčasnili na konferencii a diskusii so súťažiacimi.

 

 

  

 

12.11.2009 09:34   Katarína Beníková  

11. Študentská vedecká konferencia - sekcia analytická chémia

Dnes 11. 11. 2009 sa uskutoční 11. Študentská vedecká konferencia. Sekcia analytická chémia bude prebiehať na Ústave analytickej chémie blok C, miestnosť číslo 492.

Predbežný program:

9:00 - Oficiálne otvorenie sekcie

9:00-14:00 Rokovanie v sekcii

     1.  Bc. Sabína Čujová, Univerzita Karlova v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, Analýza aminokyselín a peptidov obsahujúcich síru metódou kapilárnej  elektroforézy.

 

  1. Jozef Sochr, FCHPT-STU v Bratislave,       Spojenie elektrochemických a spektrochemických metód v analýze vzoriek       životného prostredia

 

  1. Bc. Vladimíra Kubričanová, Ústav analytickej chémie FCHPT-STU v Bratislave, DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadaní.

 

  1. Bc. Vítek Prchal, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Voltametrické stanovení nitroderivátů aromatických uhlovodíků na thiolovou vrstvou modifikované visící rtuťové kapkové elektrodě.

 

  1. Bc. Katarína Pavlová, Ústav analytickej chémie FCHPT-STU v Bratislave, Štúdium vplyvu metanolu, etanolu a zložiek mobilnej fázy na tvorbu asociačných komplexov diazepamu metódou HPLC –NMR.

 

  1. Bc. Jaroslava Zavázalová, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Využití ampérometrické detekce v HPLC stanovení aminoderivátů       polycyklických aromatických uhlovodíků.

14:00 Oficiálne ukončenie sekcie

 

Pozývame všetkých aby sa zúčastnili.

 

11.11.2009 09:29   Katarína Beníková  

11. Študentská vedecká konferencia - sekcia analytická chémia

Dňa 11. 11. 2009 sa na FCHPT uskutoční 11. Študentská vedecká konferencia. Sekcia analytická chémia bude prebiehať v zasadačke oddelenia analytickej chémie, miestnosť číslo 492. Otvorenie konferencie bude o 8:30 h., predpokladané ukončenie o 14:00 h.

16.10.2009 10:51   Ing. Katarina Benikova  

Smerovanie k automatickej štrukturnej analýze malých molekúl pomocou hmotnostnej spektrometrie

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave a Odborná skupina analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti si Vás dovoľujú pozvať na ODBORNÝ SEMINÁR

Ing. Róbert Mistrík, PhD. Smerovanie k automatickej štrukturnej analýze malých molekúl pomocou hmotnostnej spektrometrie”

Termín a miesto konania: streda 21. 10. 2009 o 14.00 hod. , zasadačka Oddelenia analytickej chémie

15.10.2009 22:55      

Letná škola HPLC 2009

Ústav analytickej chémie FCHPT STU Bratislava v spolupráci so

Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FCHPT STU Bratislava si Vás dovoľujú pozvať na Letnú školu HPLC 2009 (http://www.chtf.stuba.sk/kalch/LS_HPLC), ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-26. júna 2009 v Bratislave. Bližšie informácie sú dostupné na http://www.chtf.stuba.sk/kalch/LS_HPLC

28.01.2009 17:57 viac...    

Výsledky 10. kola Slovenskej študentskej vedeckej konferencie

Dňa 19.11.2008 sa na našej fakulte konalo 10. kolo Slovenskej študentskej vedeckej konferencie, k rámci ktorého sa otvorila sekcia Analytická chémia.

20.11.2008 12:14 viac... Ferancova  

Študentská vedecká konferencia

Dňa 19.11.2008 sa na našej fakulte uskutoční 10. slovenská študentská vedecká konferencia. Rokovanie v sekcii Analytická chémia sa bude konať v zasadačke Ústavu analytickej chémie v novej budove na 4. posch., blok C od 9.00 hod.

14.11.2008 15:05      

17. medzinárodná konferencia Analytické metódy a zdravie človeka

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave usporiadal v dňoch 20. - 23. 10. 2008 v Novom Smokovci 17.  medzinárodnú konferenciu  ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA. Ďalšie informácie sú dostupné na www.chtf.stuba.sk/AMHH
14.11.2008 11:27   Sádecká  

Študentská vedecká konferencia

Dňa 15.11.2006 sa na našej fakulte uskutočnila 8. slovenská študentská vedecká konferencia.

23.11.2006 14:09 viac... Ing. Adriana Ferancová, PhD.  

Študentská vedecká konferencia

Dňa 15.11.2006 sa na našej fakulte uskutoční 8. slovenská študentská vedecká konferencia. Rokovanie v sekcii Analytická chémia sa bude konať v zasadačke Ústavu analytickej chémie v novej budove na 4. posch., blok C od 9.00 hod.

08.11.2006 10:50 viac... Ing. Adriana Ferancová, PhD.  

Výsledky 7. kola celoslovenskej študentskej konferencie

Dňa 26.10.2005 sa na našej fakulte konala 7. celoslovenská študentská vedecká konferencia, v rámci ktorej bola otvorená aj sekcia Analytická chémia.

28.10.2005 15:13 viac... Ing. Adriana Ferancová, PhD.  

Študentská vedecká konferencia

Dňa 26.10.2005 sa bude na našej fakulte konať 7. celoslovenská študentská vedecká konferencia v odboroch chémie a potravinárskej technológie, v rámci ktorej bude otvorená aj sekcia Analytická chémia.
20.10.2005 10:10 viac... Ing. Adriana Ferancová, PhD.  

Termíny skúšok z ACI pre II. ročník

12.05.2005 13:30 viac... Doc.Ing.Viktor Vrábel,PhD.  

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Katedra analytickej chémie FCHPT Vás pozyva na X. konferenciu Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ktorá sa bude konať v dňoch 19. - 21. septembra 2005.

Pozvánka na podujatie - pozri rôzne!

01.04.2005 12:07   webadmin  

Deň otvorených dverí

01.04.2005 00:00 viac...    

Letná škola HPLC

Katedra analytickej chémie a SSPCH pri FCHPT usporiadaju v dňoch 20. - 24. júna 2005 Letnú školu HPLC - text prihlášky pozri rôzne!
01.03.2005 12:51   webadmin  

Študentská vedecká konferencia

01.10.2004 00:00 viac... webadmin  

Semestrálny projekt

Informácie o semestrálnych projektoch
01.10.2004 00:00 viac... webadmin