Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.


tel: +421 2 59 32 52 77
e-mail: jan.labuda@stuba.sk


Pedagogická činnosť
Analytická chémia I (1982/83 – 2000/01)
Priame metódy výskumu štruktúry látok (1980/81 - 1982/83)
Chemická kinetika v analytickej chémii (1984/85 – 1991/92)
Bioanalytická chémia (1998/99 – doteraz)
Biosenzory (1998/99 – doteraz)

Vedecko-výskumná činnosť
Electroanalytická chémia, sensory a biosenzory na báze modifikovaných electród vrátane DNA biosenzorov.

Celkový počet časopiseckých publikácií: 99.

 


Vybrané publikácie

  1. J. Labuda, H. Korgová, M. Vaníčková, Theory and applications of chemically modified carbon paste electrode to copper speciation, Anal. Chim. Acta 1995, 305, 42-48.
  2. J. Labuda, M. Hudáková, The glucose sensor based on a copper complex mediated reduction of hydrogen peroxide, Chem. Anal. (Warsaw) 1997, 42, 435-443.
  3. J. Labuda, M. Bučková, L. Halamová, Sensor-analyte interaction kinetics as a metal speciation criterion, Electroanalysis 1997, 9, 1129-1131.
  4. J. Labuda, A. Meister, P. Gläser, G. Werner, Metal oxide modified carbon paste electrodes and microelectrodes for the detection of amino acids and their application to capillary electrophoresis, Fres. J. Anal. Chem. 1998, 360, 654-658.
  5. J. Labuda, M. Bučková, M. Vaníčková, J. Mattusch, R. Wennrich, Voltammetric detection of the DNA interaction with copper complex compounds and damage to DNA, Electroanalysis 1999, 11, 101-107.
  6. J. Labuda, M. Bučková, S. Jantová, I. Štepánek, I. Surugiu, B. Danielsson, M. Mascini, Modified screen-printed electrodes for the investigation of non-electroactive quinazoline derivatives interaction with DNA, Fres. J. Anal. Chem. 2000 367, 364-368.
  7. A. Ferancová, E. Korgová, T. Buzinkaiová, W. Kutner, V. Štepánek, J. Labuda, Electrochemical sensors using screen-printed carbon electrode assemblies modified with b -cyclodextrin or carboxymethylated b -cyclodextrin polymer films for determination of tricyclic antidepressive drugs, Anal. Chim. Acta 2001, 447, 47-54.
  8. M. Bučková, J. Labuda, J. Šandula, L. Križková, I. Štěpánek, Z. Ďuračková, Detection of damage to DNA and antioxidative activity of yeast polysaccharides at the DNA-modified screen-printed electrode, Talanta 2002, 56, 939-947.
  9. Labuda, M. Bučková, Ľ. Heilerová, S. Šilhár, I. Štepánek, Evaluation of redox properties and anti-/prooxidant effects of selected flavonoids by DNA-based electrochemical biosensor, Anal. Bioanal. Chem., 2003, 376, 168-173.
  10. Ferancová, Ľ. Heilerová, E. Korgová, S. Šilhár, I. Štepánek, J. Labuda, Anti/pro-oxidant properties of selected standard chemicals and tea extracts investigated by DNA-based electrochemical biosensor, Eur. Food Res. Technol. 2004, 219, 416-420.

Pracovné curriculum vitae

Akademické a vedecké hodnosti
Ing.    1973    Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave
CSc.  1978    Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave
Doc.  1984    Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave
DrSc. 2001    Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prof.  2003    Slovenská technická univerzita v Bratislave

Priebeh kvalifikačných zaradení v rámci zamestnania
1973 -1977         interný vedecký ašpirant, CHTF SVŠT v Bratislave
1978 -1984         odborný asistent, CHTF SVŠT v Bratislave
1984 -2003         docent, CHTF STU v Bratislave
2003 - doteraz    profesor, FCHPT STU v Bratislave

Zahraničné študijné pobyty
1979: AV Kiev, Ukrajina (6 mesiacov)
1980: Potsdam, Nemecko (2 mesiace)
1983: AV Kiev, Ukrajinia (3 mesiace)
1992: Univerzita Mainz, Nemecko (DAAD, 3 mesiace)
1993: Ionetics Analyzers, California, USA (2 mesiace)
1996: Univerzita Lipsko, Nemecko (DAAD, 2 mesiace)
1997: UFZ Lipsko-Halle, Nemecko (3 mesiace)
2000: UFZ Lipsko-Halle, Nemecko (DAAD, 2 mesiace)

Pedagogické pôsobenie
Analytická chémia, Bioanalytická chémia, Biosenzory;
garant štrudijného programu Medicínske inžinierstvo 2. a 3. stupňa štúdia,
spolugarant štrudijného programu Analytická chémia 2. a 3. stupňa štúdia,
podpredseda komisie pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia,
člen komisie pre štátne skúšky inžinierskeho štúdia,
člen odborových komisií 3. stupňa štúdia Analytická chémia a Biotechnológie,
člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore Analytická chémia.

Vedeckovýskumné pôsobenie
Elektroanalytická chémia, sensory a biosenzory, DNA modifikované elektródy.
Počet časopiseckých publikácií: 105, Science Citation Index: 490

Vedúci projektov:
INCO-COPERNICUS (1997-2001): Biosenzory pre priame monitorovanie znečistenia životného prostredia
VEGA 2002: Elektrochemické DNA biosenzory pre charakterizáciu chemických interakcií viazanej DNA, pre stanovenie stopových látok viažucich sa na DNA a iniciátorov a inhibítorov poškodenia DNA
MŠ SR/DAAD, SRN (2003-2004): Investigation/detection of environmental risk species by DNA-based biosensors
VEGA 2005: Senzory chemickej toxicity - vyšetrenie vybraných environmentálnych chemických rizikových faktorov pomocou biosenzorov na báze DNA a lipidov
APVV 2005: Nové biomateriály a biosenzory pre klinické využitie
AV, MŠ SR (2006-2009): Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne
ESF (2006-2008): MediTech - inovačný program moderných biomedicínskych technológií

Iné aktivity
Delegát Slovenskej chemickej spoločnosti v Division of Analytical Chemistry of the European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS (od 1999),
Titulárny člen Analytical Chemistry Division of IUPAC (od 2006),
predseda Odbornej skupiny Analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti (od 2005),
tajomník výboru Eurachem-Slovakia,
člen Redakčnej rady medzinárodného časopisu Sensors (2001 až 2005),
pozvaný editor osobitného čísla časopisu Vol. 5 (2005) „DNA biosensors“,
člen Redakčnej rady časopisu Chemical Papers (od 2006),
člen Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave,
posudzovateľ (1997 až 2001) a vedúci posudzovateľ (od 2001) pre skúšobné laboratóriá Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS).