Publikácie (2010)

Článok v časopise

Podrobné informácie o publikácii Bruchatá, K., Čižmáriková, R., Polakovičová, M., Hroboňová, K., Pastírová, Z.: Synthesis, conformational study and HPLC enantioseparation of nitrophenoxyaminopropanols. Acta Facult. Pharm. Univ. Comenianae, 56, str. 1-9, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J., Spišská, Ľ.: Štúdium chemického zloženia propolisuVI. HPLC stanovenie umbeliferónu, 4-metylumbeliferónu a skoparónu.. Farmaceutický obzor, č. 75, str. 289-292, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Čižmáriková, R., Bruchatá, K., Pastírová, Z., Lehotay, J., Hroboňová, K.: HPLC and TLC enantioseparation of the nitro-positioned arylozysubstituted aminopropanols. Pharmazie, zv. 65, str. 386-387, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hercegová Andrea, Andrea, Húšková, Renáta, Matisová, Eva: Evaluation of different calibration approaches in pesticide residues analysis in non-fatty food using fast GC-MS.. Int. J.Environ. Anal. Chem., č. 90, str. 9186-202, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Húšková, Renáta, Matisová, Eva, Hrouzková, Svetlana: Hmotnostná spektrometria s negatívnou chemickou ionizáciou a jej využitie v GC-MS analýze organických polutantov. Chem. Listy, č. 10, zv. 104, str. 913-920, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Húšková, Renáta, Matisová, Eva, Ondreková, Silvia, Ďurčanská, Jarmila: Fast GC-MS of endocrine disrupting chemicals. Intern. J. Environ. Anal. Chem., č. 3-6, zv. 90, str. 173-187, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Krupčík, J., Mydlová-Memersheimerová, J., Májek, P., Zapadlo, M., Sandra, P.: The non-modulated transfer of total effluent for serially coupled columns in gas chromatography. Journal of Chromatography A, č. 11, zv. 1217, str. 1821-1829, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Labuda, Ján, Brett, Ana, Evtugyn, Genady, Fojta, Miroslav, Mascini, Marco, Ozsoz, Mehmet, Palchetti, Ilaria, Paleček, Emil, Wang, Joseph: Electrochemical nucleic acid-based biosensors: concepts, terms and methodology, IUPAC Technical Report. Pure Appl. Chem. 82, 1161–1187, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Study of selectivity of molecularly imprinted polymers prepared under different conditions. Journal of Chromatographic Science, zv. 48, str. 395-398, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Májek, P., Krupčík, J., Koçer, A., Gökdere, M.: Stanovenie reziduí vinylchloridu v polyvinylchloride plynovou chromatografiou s plameňovoionizačným detektorom a dávkovaním pár statickou metódou. Chemické Listy, zv. 104, str. 934-939, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Sádecká, Jana, Májek, Pavel, Píš, Ľubomír: Synchronous fluorescence spectroscopy for classification of juniper-flavoured spirit drinks. Luminescence, zv. 25, str. 224-225, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Sádecká, Jana, Tóthová, Jana: Determination of caramel in non-aged mixed wine spirits by synchronous fluorescence spectroscopy. Eur Food Res Technol, zv. 230, str. 797–802, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Tóthová, Jana, Sádecká, Jana: Princípy a využitie synchrónnej fluorescencie pri analýze mnohozložkových vzoriek. Chemické Listy, zv. 104, str. 778-783, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Vrábel, Viktor, Švorc, Ľubomír, Šafář, Peter, Marchalín, Štefan, Kožíšek, Jozef: Crystal and molecular structure of (6S,7R,8R,8aS)-7-bromo-6-(2-bromoethyl)-3-oxooctahydroindolizin-8-yl acetate. Acta Chimica Slovaca, č. Vol.3, zv. No.2, str. 3-11, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Vrábel, Viktor, Švorc, Ľubomír, Šafář, Peter, Žúžiová, Jozefína: (6S,7S,8S,8aS)-6-ethyl-7,8-dihydroxyhexahydroindolizin-3(2H)-one monohydrate. Acta Cryst., zv. E66, str. o3112–o3113, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Vyskočil, Vlastimil, Labuda, Ján, Barek, Jirí: Voltammetric Detection of the Damage to DNA Caused by Nitro Derivatives of Fluorene Using an Electrochemical DNA Biosensor. Anal. Bioanal. Chem. 397, 233–241, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Zapadlo, M., Krupčík, J., Májek, P., Armstrong, D. W., Sandra, P.: Use of a polar ionic liquid as second column for the comprehensive two-dimensional GC separation of PCBs. Journal of Chromatography A, zv. 1217, str. 5859–5867, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Šafář, Peter, Žúžiová, Jozefína, Marchalín, Štefan, Prónayová, Nadežda, Švorc, Ľubomír, Vrábel, Viktor, Comesse, Sébastien, Daich, Adam: Regioselective ring opening of the chiral non-racemic furoindolizidinols. New entry to alkylindolizidinediol derivatives. Tetrahedron: Asymmetry, zv. 21, str. 623-630, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Švorc, Ľubomír, Vrábel, Viktor, Žúžiová, Jozefína, Marchalín, Štefan, Kožíšek, Jozef: (6S,7S,8R,8aS)-6-ethylperhydroindolizine-7,8-diol. Acta Cryst., zv. E66, str. o1666, 2010.

Príspevok na konferencii

Podrobné informácie o publikácii Andraščíková, Mária, Hrouzková, Svetlana: Fast gas chromatography for multiresidual analysis of samples of samples with high acid content. V 8th YoungChem International Congress of Young Chemists, Warsaw, 6th - 10th Oct. 2010,, Faculty of chemistry, Warsaw University of Technology, Polsko, str. 42 (T3), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Andraščíková, Mária, Hrouzková, Svetlana, Hercegová, Andrea: Determination of pesticide residues in lemon matrices by fast gas chromatography and mass spectrometry. Editor(i): Karel Nesměrák, V Proceedings of the 6th International Students Conference „Modern Analytical Chemistry“, Karlová univerzita v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Praha, ČR, str. 29-34, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Andraščíková, Mária, Hrouzková, Svetlana, Kršáková, Mária: DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN FRUIT MATRICES BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčastný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12. 5. 2010, Bratislava, Chemické listy, Česká společnost chemická, č. 104(S), str. 535, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Čižmáriková, R., Bruchatá, K., Šmátralová, D., Hroboňová, K., Lehotay, J.: Príprava derivátov aryloxyaminopropanolového typu odvodených od 3-hydroxyacetofenónu a štúdium ich chirálnych vlastností. Editor(i): J. Tóth, V Zborník abstraktov, 39. konferencia Syntéza a analýza liečiv, Modra-Harmónia, str. 57, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hercegová, Andrea, Andraščíková, Mária, Hrouzková, Svetlana: SPE based sample preparation in combination with fast gas chromatography for determination of pesticides in water. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčastný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12. 5. 2010, Bratislava, Chemické listy, Česká společnost chemická, zv. 104 (S), str. 604-608, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hercegová, Andrea, Hrouzková, Svetlana: Multireziduálna analýza pesticídov vo vzorkách životného prostredia rýchlou GC-MS. V Zborník prednášok z 30. Vedeckého sympózia PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2010, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hercegová, Andrea, Jamborová, Kristína: Rýchla GC-NCI-MS vybraných rezíduí pesticídov v beztukových potravinách. V Zborník prednášok z 30. Vedeckého sympózia PRIEMYSELNá TOXIKOLÓGIA 2010, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hroboňová, K., Čižmárik, J., Lehotay, J.: Determination of coumarins in propolis using high performance liquid chromatography with diode-array and fluorimetric detection. Editor(i): J. Tóth, V Zborník abstraktov, 39. konferencia Syntéza a analýza liečiv, Modra-Harmónia, str. 72, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Analysis of derivatives of coumarin in propolis by HPLC method. Editor(i): T. Sandra, P. Sandra, V Abstract Book, 34th International Symposium on Capilary Chromatography a nd 7th GCxGC,Riva del Garda, Italy, str. P22, 447, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmárik, J.: HPLC methods in quality control pf propolis – analysis of organic acids and coumarins. V Chemické listy CHLSAC 104 (S), XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxy, ACP 2010, Bratislava, str. S415, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmáriková, R., Bruchatá, K.: HPLC enantioselective analysis of potential -blocker drug and kinetic study of in-vitro decomposition in serum. Editor(i): D. Corradini, A. De Rossi, I. Nicoletti, V Book of abstracts, 16th International Symposium on Separation Science, Recent Advancements in Chromatography and Capillary Electromigration Techniques, Rome, Italy,, str. 151, P76, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmáriková, R., Bruchatá, K.: Use of cyclofructan chiral stationary phase for separation of potential β-blockers of aryloxyaminopropanol type. V Zborník abstraktov, Analytické metódy a zdravie človeka, 18. medzinárodná konferencia, 11.-14.10. 2010, Bratislava, str. P-B-05, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hrouzková, Svetlana, Hercegová, Andrea, Andraščíková, Mária, Matisová, Eva: FAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS DETERMINATION. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčastný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12. 5. 2010, Bratislava, Chemické listy, Česká společnost chemická, zv. 104 (S), str. 420, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Hrouzková, Svetlana, Matisová, Eva: Determination of Low-level Endocrine Disrupting Pesticides in Food Matrices Employing Fast Gas Chromatography. Editor(i): Danilo Corradini, Antonella De Rossi, Isabella Nicoletti, V Book of Abstracts, 16th International Symposium on Separation Science (16th ISSS), Rím, Taliansko, September 6-10, 2010, poster P88,, Interdivisional Group of Separation Science of the Italian Chemical Society, str. 163, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Jakubík, Tibor, Špánik, Ivan: SPME-GCxGC-TOFMS Analyses of Acacia Honeys Originated from Various EU Countries. V Abstract Book: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium 2010, Riva del Garda, Italy, I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium, (VEGA 1/0710/10 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), str. 305, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Májek, Pavel, Čirka, Ľuboš, Špánik, Ivan: VOC composition of acacia honeys from various parts of Europe. V IUFOST 2010 – 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, South Africa, str. P0904, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Májek, Pavel, Čirka, Ľuboš, Špánik, Ivan: VOC composition of acacia honeys from various parts of Europe. V IUFOST 2010 – 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, South Africa, str. P0904, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Špánik, Ivan, Jakubík, Tibor: Comparison of VOC Composition of Fruit Flavoured Alcoholic Beverages Originated from Slovak Republic using GCxGC-TOFMS. V Abstract Book: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium 2010, Riva del Garda, Italy, I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium, (SAV-EHP-2008-02-05 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), str. 285, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Špánik, Ivan, Šusterová, Zuzana: Porovnanie vybraných extrakčných techník v GC-MS analýze prchavých zlúčenín vo vzorkách medov. V XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ACP 2010, Bratislava, Chemické listy CHLSAC 104 (S), S615-S617, (Vega 1/0710/10), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Janáčová, Antónia, Štecová, Andrea, Cifrová, Sylvia, Májek, Pavel, Čirka, Ľuboš, Špánik, Ivan: Určenie pôvodu slovenských destilátov pomocou SNIF-NMR. V XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ACP 2010, Bratislava, Chemické listy CHLSAC 104 (S), S613, (SAV-EHP-2008-02-05), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Krupčík, J., Zapadlo, M., Májek, P., Sandra, P.: Selectivity tuning in non-modulated transfer of total effluent for gas chromatographic serially coupled columns. Editor(i): Sandra, T. - Sandra, P., V 34nd International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium, May 30-June 4, 2010, Abstract Book, I.O.P.M.S., Kortrijk, Belgium, str. 1, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Krupčík, Ján: Komprehensivna dvojrozmerná plynová chromatografia. V Chemické listy, zv. 104, str. 449, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Krupčík, Ján: Využitie komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie v analytickej praxi. V Zborník abstraktov, Analytické metódy a zdravie človeka, 18. medzinárodná konferencia, 11.-14.10. 2010, Bratislava, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Labuda, Ján, Tarapčík, Pavol, Garaj, Ján: Aktuálny stav v jednotnosti používania metrologických pojmov v analytickej chémii. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčastný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12.5.2010, Bratislava, Chem. Listy S 104, str. 450-452, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Labuda, Ján, Šimková, Darina, Beníková, Katarína, Ferancová, Adriana, Vyskočil, Vlastimil: Nanomaterial interfaces at electrochemical carbon-based sensors for DNA damage detection. V Meeting Abstracts, 217th Electrochemical Society Meeting, April 25 - 30, 2010, Vancouver, Canada, www.ecsdl.org,, str. Abstract 1834, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Lehotay, J., Krupčík, J., Fedurcová, A., Čižmárik, J.: Chiral separations in HPLC – interaction study. V Zborník abstraktov, Analytické metódy a zdravie človeka, 18. medzinárodná konferencia, 11.-14.10. 2010, Bratislava, str. P02-2, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Májek, P., Krupčík, J., Zapadlo, M., Sandra, P.: Novel criterion for evaluation of multicomponent sample separation by comprehensive GCxGC. Editor(i): Sandra, T. - Sandra, P., V 34nd International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium, May 30-June 4, 2010, Abstract Book, I.O.P.M.S., Kortrijk, Belgium, str. 1, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Májek, Pavel, Sádecká, Jana, Píš, Ľubomír: Porovnanie rôznych techník skenovania fluorescenčných spektier v analýze vínnych destilátov. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12. 5. 2010, Bratislava, Chemické listy, Česká společnost chemická,, zv. 104, str. 657, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Májek, Pavel, Špánik, Ivan, Pažitná, Alexandra, Janáčová, Antónia: Authentication of Slovak Republic Juniper-flavoured Spirits Protected under EU Legislation. V Abstract Book: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium 2010, Riva del Garda, Italy, I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium, (APVV-0319-07 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Markechová, Diana, Sádecká, Jana: Charakterizácia borievok fluorescenčnou spektrometriou. V Zborník abstraktov „Analytické metódy a zdravie človeka“ 18. medzinárodná konferencia, 11.-14.10.2010, Bratislava, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Pysarevska, Solomiya, Janáčová, Antónia, Špánik, Ivan: Identification of Volatile Organic Compounds in Distillate Obtained from Sorbus Domestica (Service Tree). V XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ACP 2010, Bratislava, Chemické listy CHLSAC 104 (S), S614, (SAV-EHP-2008-02-05 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Rievaj, Miroslav, Švorc, Ľubomír, Tomčík, Peter, Čerňanská, Monika, Bustin, Dušan: Application of IDA microelectrodes in voltammetric analysis of fluorides. V 30. Vedecké sympózium „PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2010“, 16.-18. júna 2010, Svit, Slovenská republika: :Zborník prednášok , ISBN-978-80-969710-6-0, str. 179-185, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Sádecká, Jana, Májek, Pavel, Markechová, Diana: Trojrozmerné fluorescenčné spektrá liehovín aromatizovaných borievkami. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12. 5. 2010, Bratislava, Chemické listy, Česká společnost chemická, zv. 104, str. 742-745, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Sádecká, Jana, Májek, Pavel, Píš, Ľubomír: Synchronous fluorescence spectroscopy for classification of juniper-flavoured spirit drinks. V Abstract book XIVth International Symposium on Luminescence Spectrometry – Recent advances of luminescence techniques in research and modern technology, Prague, Czech Republic, 13-16 July, str. 83, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Tóthová, Eva, Šafář, Peter, Žúžiová, Jozefína, Švorc, Ľubomír, Marchalín, Štefan: Highly diastereoselective approach to phenylindolizidinols based on a benzo[b]thiophene reductive desulfurization. V Chem. Listy 104, s439, 2010., 2010.
Podrobné informácie o publikácii Vasarábová, Hana, Špánik, Ivan, Janáčová, Antónia, Jakubík, Tibor: Porovnanie extrakcie VOC zo slivovice pomocou rozdielnych sorpčných techník s PDMS sorbentom. V XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ACP 2010, Bratislava, Chemické listy CHLSAC 104 (S), S618, (SAV-EHP-2008-02-05 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Vrábel, Viktor, Švorc, Ľubomír, Marchalín, Štefan: Kryštálová štruktúra a charakterizácia derivátov indolizínu. V Zborník abstraktov, "Analytické metódy a zdravie človeka", 18. medzinárodná konferencia 11.–14.10. 2010, Bratislava, Slovenská vákuová spoločnosť, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Zapadlo, M., Krupčík, J., Kowalczuk, T., Májek, P., Špánik, I., Armstrong, D. W., Sandra, P.: Enhanced comprehensive GCGC-TOFMS resolution of polychlorinated biphenyls on a nonpolar polysiloxane (1D) and anionic liquid (2D) column series. Editor(i): Sandra, T. - Sandra, P., V 34nd International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium, May 30-June 4, 2010, Abstract Book, I.O.P.M.S., Kortrijk, Belgium, str. 1, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Šimková, Darina, Labuda, Ján: Prietokový systém s DNA biosenzorom pre hodnotenie poškodenia DNA chemikými látkami a účinku antioxidantov. V Zborník príspevkov, XI. Medzinárodná konferencia Súčastný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9. – 12.5.2010, Bratislava, Chem. Listy S 104, str. 492, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Špánik, Ivan, Janáčová, Antónia, Vasarábová, Hana, Jakubík, Tibor: SBSE Extraction of Organic Compounds from Plum Flavoured Alcoholic Beverage. V Abstract Book: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium 2010, Riva del Garda, Italy, I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium, (SAV-EHP-2008-02-05 a SP06KOA02 časť 2003SP200280203), 2010.
Podrobné informácie o publikácii Špánik, Ivan, Pažitná, Alexandra, Janáčová, Antónia: Determination of Enantiomer Composition of Optically Active Compounds in Juniper Flavoured Distillates Produced by Various Processing Technology. V Abstract Book: 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium 2010, I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium, (SAV-EHP-2008-02-05), str. 251, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Švorc, Ľubomír, Májek, Pavel, Vrábel, Viktor, Olejníková, Petra, Tóthová, Eva, Marchalín, Štefan: Štúdium vzťahov štruktúra - biologická aktivita derivátov indolizínu. V XI. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 9.–12. máj, 2010, Bratislava, Slovenská republika: Chemické listy, ISSN: 1803-2389, zv. 104, str. s493, 2010.
Podrobné informácie o publikácii Švorc, Ľubomír, Vrábel, Viktor, Olejníková, Petra, Marchalín, Štefan: Prediction of biological activity of nonsynthesized indolizine furan analogs. V Zborník abstraktov, Analytické metódy a zdravie človeka", 18. medzinárodná konferencia 11.–14.10. 2010, Bratislava, Slovenská vákuová spoločnosť, 2010.

Bakalárska práca

Podrobné informácie o publikácii Benc, Marek: Kritéria použitia aproximatívnych relácií pri výpočte jednoduchých protolytických rovnováh vo vodných roztokoch tlmivých roztokov. Bakalárska práca, FCHPT STU Bratislava, 2010. (Školiteľ: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.)