Veda a výskumAPVV

Project Code: SK-RO-0028-10
Title (sl.):
Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA
Title (eng.):
Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection of effetcs of chemical agents on DNA
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2012
Responsible person: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Project Code: VMSP-P-0064-09
Title (sl.): Vývoj analytických metód pre problematické zlúčeniny zahrnuté v rámcovej smernici o vode č. 2000/60/ES.
Title (eng.): The development of analytical methods for problematic WFD pollutants.
Project duration: 01.09.2009 - 30.09.2011
Responsible person: Ing. Peter Oswald, PhD., Ing. Ivan Špánik, PhD.
 


VEGA

Project Code: 1/0390/091
Title (sl.): Rýchla plynová chromatografia na analýzu endokrinných disruptorov v matriciach životného prostredia
Title (eng.): Fast Gas Chromatography for Analysis of Endocrine Disruptors in Environmental Matrices
Project duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Responsible person: Svetlana Hrouzková, PhD.

Project Code: 1/0483/11
Title (sl.): Vývoj a aplikácia metód komprehensívnej plynovej chromatografie (GCxGC) na analýzu mnohozložkových vzoriek obsahujúcich organické zlúčeniny, so zameraním na látky vyskytujúce sa vo vzorkách zo životného prostredia a potravín
Title (eng.): Development and application of comprehensive gas chromatography (GCxGC) for analysis of multicomponent samples containing organic compounds, with emphasis on compounds occuring in samples from environment and foods
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Responsible person: Prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.

Project Code: 1/0182/11
Title (sl.): Interakcie biologicky aktívnych látok s nanomateriálmi a ich využitie v (bio)senzoroch
Title (eng.): Interactions between biological active compounds and nanomaterials, and their applications in (bio)sensors
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Responsible person: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Project Code: 1/0164/11
Title (sl.): Vývoj nových polymérov s odtlačkami molekúl na selektívnu sorpciu analytov zo vzoriek so zložitou matricou. Termodynamické analytické štúdium interakčných mechanizmov pri sorpcii. Využitie HPLC–NMR techniky
Title (eng.): The development of new molecularly imprinted polymers for the selective sorption of analytes from the samples with complex matrix. Thermodynamic and analytical study of intheraction mechanism of sorption. Application of HPLC–NMR technique
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Responsible person: Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Project Code: 2/0030/11
Title (sl.): Substituované pyridoindoly ako potenciálne látky s 'multi-target' účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení - teoretický screening
Title (eng.): Substituted pyridoindoles as potential multi-target-directed ligands in prevention and treatment of chronic diseases - theoretical screening
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Responsible person: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., Ing. Pavol Májek, PhD.

Project Code: 1/0647/11
Title (sl.): Vývoj metód prípravy vzorky v kombinácii s rýchlou plynovou chromatografiou na ultrastopovú analýzu komplexných zmesí. Stanovenie nízkych hladín endokrinne disrupčných xenobiotík v environmentálnych a potravinových matriciach
Title (eng.): Method development of sample preparation in combination with fast gas chromatography for ultratrace anlysis of complex mixtures. Determination of low-level of endocrine disrupting xenobiotic in food and environmental samples
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Responsible person: Ing. Andrea Purdešová, PhD.

Project Code: 1/0066/09
Title (sl.): Nové metodologické a chemometrické prístupy pri riešení problémov environmentálnych a klinických analýz
Title (eng.): New methodological and chemometrical approaches for solving problems in environmental and clinical analysis
Project duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Responsible person: Doc. Ing. Miroslav Rievaj, PhD.

Project Code: 1/0710/10
Title (sl.): Moderné kombinované analytické metódy pri určovaní pôvodu potravín
Title (eng.): Modern hyphenated analytical methods in determination of food origin
Project duration: 01.01.2010 - 31.12.2011
Responsible person: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.


KEGA

Project Code: 016STU4-2011
Title (sl.): Zjednotenie nových pojmov v oblasti analytických meraní
Title (eng.): Unification of new terms in the field of analytical chemistry measurement
Project duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Responsible person: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.


Competence centre STU

Project Code: 26240220072
Title (sl.): Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Title (eng.): Competence centre of intelligent technologies
Project duration: 01.09.2011 - 31.12.2014
Responsible person: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.


NATO project

Project Code: NATO.ESP.EAP.SFP 984087
Title (sl.): Vývoj a inštalácia systému skorého varovania na zabezpečenie kvality pitnej vody, zlepšenie odhadu rizík a prevencie v Novom Sade, Srbsko
Title (eng.): Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking water quality and improve risk assessment and prevention in Novi Sad municipality>
Project duration: 01.06.2011 - 31.12.2011
Responsible person: Doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.