Fotosúťaž

Fotosúťaž „Forest ecosystem and its products“

 

Téma: "Jesenný les očami študenta"

 

Komu je súťaž určená?

Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl (bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia) so záujmom o prírodu a prírodné produkty, biomateriály, biokompozity a produkty lesa

 

Organizátor súťaže

Ing.Radovan Tiňo ( radovan.tino@stuba.sk )

Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Bratislava

 

 

Pravidlá a podmienky fotosúťaže

 

Súťažné fotografie

Do súťaže možno prihlásiť autorské klasické fotografie, digitálne fotografie, mikrosnímky a kreatívne návrhy propagačných materiálov o zdravej prírode, prírodných produktoch a o vzdelávaní v týchto oblastiach v maximálnom počte 3 ks.

Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.

Fotografie musia byť doručené organizátorovi súťaže najneskôr do termínu uzávierky osobne, poštou alebo elektronickou poštou. Fotografie doručené po termíne uzávierky nebudú môcť byť do súťaže zaradené!

 

Termín uzávierky súťaže je 18.november 2005 (piatok) o 17:00. Pri posielaní poštou rozhoduje dátum na pečiatke.

 

Technické podmienky fotosúťaže

Na všetkých súťažných príspevkoch musí byť zo zadnej strany nalepený dôsledne vyplnený súťažný kupón. Fotografie s nenalepeným kupónom do súťaže nezaradíme! Súťažný kupón musí obsahovať tieto polia:

Autor: (uveďte meno a kontaktné údaje autora súťažnej snímky, školu kde študuje a ročník a zameranie štúdia)

Názov snímky: (Stručne, výstižne a kreatívne popíšte každú zo zaslaných súťažných snímok. Názov je dôležitou súčasťou hodnotenia súťažných príspevkov. )

Fotoaparát: (uveďte značku a typ použitého fotoaparátu)

Objektív: (uveďte značku, typ a parametre použitého objektívu)

Film: (neplatí pre digitálne fotografi)

Softwarové úpravy: (ak boli fotografie upravované, uveďťe popis úprav a názov použitého softwéru)

Adresa:

E-mail:

Tel. číslo:

Vrátiť* (napíšte ÁNO alebo NIE)

 

Klasické fotografie:

Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky na klasickom fotopapieri. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 10x15 cm, maximálny rozmer je 24x30 cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.

Digitálne fotografie:

Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže, musíte poslať organizátorovi súťaže buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiáli alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri, v minimálnom formáte 10x15 cm a maximálnom formáte 24x30 cm. So zaslanou fotografiou vytlačenou na atramentovej tlačiarni zašlite aj CD alebo disketu s fotografiou v kvalite 300 dpi vo formáte JPEG alebo TIFF v rozmere minimálne 10x15 cm. Fotografie aj CD musia byť označené vyplneným súťažným kupónom.

Digitálne fotografie v kvalite 300 DPI a vo formáte JPEG je možné poslať aj elektronickou poštou. Organizátor súťaže zabezpečí tlač vybraných snímkov vo vlastnej réžii.

Mikrosnímky:

Do súťaže je možné zaradiť aj mikrosnímky prírodných rastlinných materiálov a ich štruktúr. Tieto je potrebné dodať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiáli alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri, v minimálnom formáte 10x15 cm a maximálnom formáte 24x30 cm. So zaslanou fotografiou vytlačenou na atramentovej tlačiarni zašlite aj CD alebo disketu s fotografiou v kvalite 300 dpi vo formáte JPEG alebo TIFF v rozmere minimálne 10x15 cm. Fotografie aj CD musia byť označené vyplneným súťažným kupónom. Digitálne fotografie mikrosnímkov v kvalite 300 DPI a vo formáte JPEG je možné poslať aj elektronickou poštou. Organizátor súťaže zabezpečí tlač vybraných snímkov vo vlastnej réžii.

Kreatívne návrhy propagačných materiálov:

Do súťaže je možné poslať aj kreatívne grafické návrhy propagačných materiálov propagujúcich zdravú prírodu, materiály z prírody, prírodné produkty a vzdelávanie v týchto oblastiach týkajúce sa témy súťaže. Jednotlivé návrhy je potrebné dodať vytlačené na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri v minimálnom formáte A5 a maximálnom formáte A4. Spolu s tlačeným materiálom je potrebné poslať aj jeho elektronickú verziu vo formátoch PDF, JPG, PNG, EPS alebo CDR. Elektronickú verziu je možné dodať buď na CD, alebo ju poslať elektronickou poštou.

 

Zaslané práce musia spĺňať všetky požadované technické podmienky (nosič, formát, kvalita).

 

Vrátenie fotografií:

Ak si želáte, aby sme vám po vyhodnotení súťaže vrátili fotografie, do kolónky VRÁTIŤ výrazne napíšte ÁNO a priložte primerane veľkú obálku so známkou v dostatočnej hodnote a adresou doručenia. Pokiaľ nepriložíte známky alebo vaša známka nebude mať dostatočnú hodnotu, fotografie vám zašleme na dobierku! Za prípadné škody vzniknuté počas poštovej prepravy organizátor súťaže nezodpovedá.

 

Hodnotenie:

Súťaž fotografickej tvorby hodnotí odborná komisia zložená z popredných profesionálnych fotografov, výtvarných teoretikov a pedagógov a zástupcu študentov, ktorá určí desať najlepších fotografií alebo súborov fotografií. Ich autori budú odmenení hodnotnými cenami. Klasické fotografie, digitálne fotografie a kreatívne návrhy propagačných materiláov zaslané organizátorovi súťaže sa hodnotia spolu a vyhodnotenie sa uverejní vo forme výstavy vo vestibule budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

 

Zaslaním snímok autor súhlasí s bezplatným použitím svojej fotografie v podpornej mediálnej kampani fotografickej súťaže a s využitím fotografie v propagačných materiáloch organizátora súťaže. Za prípadné škody vzniknuté počas poštovej prepravy organizátor súťaže nezodpovedá.

 

Ceny:

1.miesto 20 000.-SK

2.miesto digitálny fotoaparát

3.miesto 10 000.-SK

4.miesto 5 000.-SK

5.-10. miesto 1 000.-SK

 

Ceny budú oceneným autorom odovzdané na slávnostnej vernisáži výstavy vybraných súťažných fotografií, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch vestibulu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

 

Súťažné fotografie zasielajte na adresu:

 

Ing.Radovan Tiňo

KDCP FChPT STU

Radlinského 9

812 37

Bratislava

e-mail: radovan.tino@stuba.sk (do predmetu správy napíšte heslo „Fotosutaz“)

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Vaše meno:

Vaša e-mailová adresa:

Predmet správy:


Vaša správa (bez diakritiky):

Poslať kópiu správy na Vašu adresu