O katedre

Základné informácie pre študentov zaujímajúcich sa o štúdium na KDCP

Prečo študovať túto špecializáciu?

Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera ponúka svojim študentom komplexný rozhľad a vzdelanie v oblasti spracovania dreva, výroby buničín a papiera, kartónov a lepeniek a ich ochrany pred vplyvmi starnutia. Študenti získavajú nielen teoretické poznatky, ale aj bohaté praktické skúsenosti.

Vysoký kredit našej fakulty Vám umožňuje zamestnať sa nielen doma, ale taktiež v zahraničí. Národný úrad práce SR neeviduje nezamestnaného absolventa FCHPT. V krajinách EU a v Severnej Amerike je nedostatok odborníkov s profiláciou ktorú Vám ponúkame.Štúdijno-poznávacie možnosti v rámci aj mimo štúdia

1) Pre štúdium, vyhľadávanie nových informácií máte k dispozíciu Slovenskú chemickú knižnicu, ktorá je umiestnená v priestoroch fakulty. Knižnica Vám ponúka okrem množstva knižnej literatúry, domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisov aj interaktívne vyhľadávanie cez internet. Možnosti štúdia sú aj v špecializovanej knižnici katedry.

2) K dispozícii Vám budú informačné zdroje profilujúcich pracovísk, v priemere osem hodín denne voľne dostupné počítače napojené na vysokorýchlostný internet. Jeden počítač pripadá v priemere na 1-2 študentov.

3) Profilujúce pracoviská študijného programu Vám ponúkajú v rámci bakalárskeho, ako aj inžinierskeho štúdia účasť na domácich a zahraničných odborných exkurziách po podnikoch celulózo-papierenského drevárskeho a obalového priemyslu.

4) Počas inžinierskeho a doktorandského štúdia budete mať možnosť študijných pobytov v zahraničí v rámci programov ako sú Leonardo, Sokrates, Erazmus.

5) Už v priebehu bakalárskeho štúdia sa môžete zapájať do študentskej vedeckej odbornej činnosti.Ekonomicko-sociálne zabezpečenie

STU Vám ponúka možnosť ubytovania v internátoch. Študenti fakulty majú možnosť získať ubytovanie v študentských domovoch Mladá Garda, Mladosť a Nešporák. V týchto ubytovacích zariadeniach v nedávnej minulosti prebehla, alebo ešte prebieha modernizácia zariadenia s cieľom zabezpečenia moderného plnohodnotného bývania.Vraví sa, že vysokoškolské štúdium je drahé a to najviac v Bratislave.Potrebujete peniaze a nechcete zaťažovať rodičov?

Žiaden problém pre šikovných!
– Okrem sociálneho štipendia máte možnosť získať prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne jednorázové štipendium za výnimočné študijné výsledky, športové výsledky a výsledky dosiahnuté v rámci Študentskej vedeckeja odbornej činnosti.
– Pracoviská študijného programu Vám ponúkajú možnosť platenej účasti v dobre financovaných domácich a zahraničných projektoch. To Vám súčasne vytvára výhodné podmienky na budúcu vedeckovýskumnú prácu a vycestovanie do zahraničia.
– Bratislava ponúka najväčšie množstvo príležitostí na samostatné aktivity a brigádnickú činnosť.
– V Bratislave je naväčšia koncentrácia študentských a mládežníckych agentúr, ktoré okrem domácich pracovných ponúk zabezpečujú aj pracovné pobyty v zahraničí
– Priamo v budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie má sídlo agentúra Nosluš, ktorá má skúsenosti v sprostredkovaní práce pre študentov.Aké sú možnosti uplatnenia po ukončení štúdia na katedre?

Absloventi katedry nachádzajú široké uplatnenie v oblasti drevospracujúceho a papierenského priemyslu (celulózky, papierne, nábytkársky priemysel, obchodné a spracovateľské firmy ). Ako vedecko – výskumní a vedúci pracovníci sa uplatňujú v archívoch a knižniciach, v školstve, vo výskumných ústavoch, SAV, akreditovaných skúšobniach doma aj v zahraničí. Mnoho absolventov v súčasnosti pôsobí na prestížnych zahraničných univerzitách, organizáciach a firmách. Absolventi nemajú problém s uplatnením ani v oblasti ekonómie, finančníctva, managementu, IT technológií, reklamy a pod.Vybavenie katedry
 • GPC – gélová permeačná chromatografia
 • GC-MS – plynová chromatografia - hmotnostná spektroskopia
 • FTIR – Fourierová transformačná IČ spektroskopia
 • Klimatizované laboratórium pre testovanie mechanických vlastností papiera – INSTRON, dvojohyby, pevnosť v prietlaku, ...
 • PCD – Particle Charge Detector
 • ADV – meranie rozmerov prírodných vlákien
 • FLEC sonda – meranie VOC z povrchu
 • Hárkovač UNGER
 • Valley Holander


Riešenie projektov
 • Kniha SK – Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií
 • Sustainpack (EÚ) - Obaly z vláknitých materiálov a nanotechnológie v obalovej technike
 • APVT – Natierané Ink-Jet papiere pre atramentové tlačiarne
 • APVT – Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach
 • Štátna úloha - Štruktúra povrchu a kvalita tlače natieraných a nenatieraných papierov.