Novinky oddelenia

Základy polygrafie 2017

Akreditovaný kurz Základy polygrafie 2017 organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších novelizácií, zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., Štatútu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, vo februári až júni 2017.

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Otvorenie kurzu je limitované minimálnym počtom záujemcov.

Kurz bude prebiehať v termíne február — júl 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod.

01.12.2016 10:00 viac... Dvonka  

Témy bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka v školskom roku 2015/2016

25.09.2016 12:42   Dvonka stránka

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM, nová budova, blok D, 5. poschodie

Technológia polymérnych materiálov

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Národného úradu práce má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (140 nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl za rok 2011) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­za­mestna­ného vysokoškolského absolventa.

07.02.2013 03:00 viac... Dvonka stránka

Polygrafické minimum — kniha pre každého

Polygrafické minimumVydal TYPOSET

v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku

a s Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu polymérnych ma­te­riálov FCHPT STU v Bratislave

Polygrafické minimum vychádza ako tretie doplnené vydanie v ele­gant­nej tvrdej väzbe.

Pozrite si ukážku z Polygrafického minima vrátane obsahu.

21.08.2012 08:00 viac... Dvonka stránka

Prezentácia spektrodenzitometra TECHKON od firmy KBA Slovensko

SpectroDensSpektrumKatedra polygrafie a aplikovanej fotochémie otvorila pre­zen­tač­né miesto prístrojov TECHKON od firmy KBA Slovensko (KBA Česká republika) a po­sky­tuje poradenstvo v oblasti spektro­denzi­to­metrov.
e-mail: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

 

20.08.2012 08:06 viac... Dvonka stránka

Novinky po expirácii »