Novinky oddelenia

Témy bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka v školskom roku 2015/2016

25.09.2016 12:42   Dvonka stránka

Fotografia Academica 2016

Fotografia academica 20125. bienále fotografickej súťaže Fotografia Academica 2016 sa začne v no­vembri/decembri 2015.
Hlavná cena: digitálny fotoaparát.

12.01.2015 00:01   Dvonka stránka

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM, nová budova, blok D, 5. poschodie

Technológia polymérnych materiálov

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Národného úradu práce má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (140 nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl za rok 2011) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­za­mestna­ného vysokoškolského absolventa.

07.02.2013 03:00 viac... Dvonka stránka

Polygrafia a fotografia – študijný program inžinierskeho štúdia

Polygrafia a fotografia

Študijný modul Polygrafia a fotografia v rámci študijného programu inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a vývojových trendov v oblasti digitálnej fotografie a výroby tlačených médií a potlačených obalov.

22.08.2012 02:00 viac... Dvonka  

Polygrafické minimum — kniha pre každého

Polygrafické minimumVydal TYPOSET

v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku

a s Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu polymérnych ma­te­riálov FCHPT STU v Bratislave

Polygrafické minimum vychádza ako tretie doplnené vydanie v ele­gant­nej tvrdej väzbe.

Pozrite si ukážku z Polygrafického minima vrátane obsahu.

21.08.2012 08:00 viac... Dvonka stránka

Prezentácia spektrodenzitometra TECHKON od firmy KBA Slovensko

SpectroDensSpektrumKatedra polygrafie a aplikovanej fotochémie otvorila pre­zen­tač­né miesto prístrojov TECHKON od firmy KBA Slovensko (KBA Česká republika) a po­sky­tuje poradenstvo v oblasti spektro­denzi­to­metrov.
e-mail: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

 

20.08.2012 08:06 viac... Dvonka stránka

Laboratórium absorbčnej spektroskopie a kolorimetrie

Meranie absorpčných, remisných, reflexných a  fotoakustických (IČ)  spektier kvapalných a tuhých látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania.

19.08.2012 17:31 viac... Dvonka  

Novinky po expirácii »