Ponuka bakalárskych projektov

Témy aktuálnych bakalárskych projektov sú uvedené na tejto stránke. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť u príslušného vedúceho bakalárskeho projektu. Staršie bakalárske projekty sú uvedené na stránke staršie projekty.

Bakalárske projekty Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie — 2012/2013.

1. Vplyv svetelného starnutia na vlastnosti fotografickej podložky
Vedúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

V laboratóriu sa pripravia fotografické papiere slaným procesom. Ich kolorimetrické a spektrálne vlastnosti sa porovnajú s komerčnou želatínovou fotografiou. Prešetrí sa vplyv umelého starnutia na zmenu farebnosti a spektrálne vlastnosti oboch typov papiera.

2. Vplyv arabskej gumy na fotochemickú stabilitu kolorantov pre kolorovanú fotografiu v roztoku
Vedúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

Arabská guma je polysacharid, používaný ako spojivo v akvarelových farbách, ktorý môže významne ovplyvniť svetelnú stabilitu kolorantu. Práca bude zameraná na štúdium vplyvu prídavku rôzneho množstva arabskej gumy na degradáciu vybraných kolorantov v roztoku pri ich exponovaní viditeľným a UV žiarením.

3. Vplyv spojív na stabilitu kolorantov pre kolorovanú fotografiu
Vedúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

Pri príprave farieb používaných pri rôznych typoch maľby sa využívala želatína, vaječný bielok, rôzne polysacharidy (arabská guma, celulóza), škroby, glycerín, olej a iné látky. Práca je zameraná na štúdium vplyvu týchto prídavných látok na farebnú stabilitu použitých kolorantov v roztoku aj na fotografickej podložke.

4. Vplyv svetelného a tepelného starnutia na stabilitu kolorantu v prášku a na papieri Whatman
Vedúci: RNDr. Bohuslava Havlínová, PhD.

Pripravia sa vzorky kolorantov na papieri Whatman, ktoré sa podrobia svetelnému, suchému a mokrému starnutiu. Zmeny spôsobené vplyvom starnutia sa budú sledovať pomocou spektrálnych a kolorimetrických metód. Na porovnanie sa starnutiu podrobia aj čisté koloranty.

5. Porovnanie stálosti inkjetových farieb na fotografickej podložke po umelom svetelnom starnutí
Vedúci: RNDr. Bohuslava Havlínová, PhD.

Bude sa porovnávať stabilita štyroch inkjetových farieb (CMYK) dvoch rôznych tlačiarní na fotografickom papieri. Vyhodnotí sa vplyv umelého starnutia na zmenu farebnosti pripravených vzoriek pomocou kolorimetrie a spektrálnych metód.

6. Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s injetovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Preštudujú sa spektrálne vlastnosti vybratých modelových dokumentov vytvorených inkjetovou tlačou a ich zložiek v spektrálnych oblastiach IČ, UV-VIS a NIR. Spektrálne údaje sa budú analyzovať z hľadiska zistenia jedinečných charakteristických vlastností jednotlivých zložiek dokumentov a ich využitia na identifikáciu dokumentov vo forenznej analýze.

7. Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s laserovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Preštudujú sa spektrálne vlastnosti vybratých modelových dokumentov vytvorených laserovou tlačou a ich zložiek v spektrálnych oblastiach IČ, UV-VIS a NIR. Spektrálne údaje sa budú analyzovať z hľadiska zistenia jedinečných charakteristických vlastností jednotlivých zložiek dokumentov a ich využitia na identifikáciu dokumentov vo forenznej analýze.

8. Prieskum kolorovaných fotografií v zbierkach a archívoch SR
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Kolorovanie fotografií (farbenie čiernobielych fotografií) sa využívalo vo všetkých fotografických technikách počas 19. a 20. storočia. Kolorované fotografie tvoria významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Cieľom tohto projektu je získať poznatky o výskyte a stave kolorovaných fotografií v zbierkach a archívoch SR.

9. Využitie molekulovej spektroskopie a chemometrických metód na analýzu spektrálnych vlastností dokumentov
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Obsahom projektu je výber, implementácia a prispôsobenie chemometrických postupov (viacrozmernej štatistickej analýzy, faktorovej analýzy...) na analýzu spektrálnych vlastnosti dokumentov vytvorených laserovou tlačou v spektrálnych oblastiach IČ, UV-VIS a NIR a ich využitia na identifikáciu dokumentov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze.

10. Mikrofotografia tlačených štruktúr a ich obrazová analýza
Vedúci: doc. Ing. Ján Panák, PhD.

Téma ja zameraná experimentálne. Zahrnuje oboznámenie sa a zvládnutie práce s mikrofotogarfickou zostavou – mikroskop, digitálny fotoaparát, obslužný program, program pre obrazovú analýzu. Vyhodnocované budú vzorky výtlačkov dokumentov klasických a digitálnych techník ako aj štruktúry tlačenej elektroniky.

11. Využitie sieťotlače na tlač prvkov elektronických štruktúr
Vedúci: doc. Ing. Ján Panák, PhD.

Téma je zameraná na oblasť tlačenej elektroniky. Obsahom práce je získanie údajov o doterajšom využití sieťotlače v tejto oblasti a v praktickej časti na tlač testových obrazcov s použitím vodivých farieb na povrchovo upravené polymérne substráty.

12. Nízkomigrujúce farby a laky pre obaly na potraviny
Vedúci: doc. Ing. Ján Panák, PhD.

Téme je zameraná na rešerš a spracovanie dostupných informácií o európskej legislatíve, vplyvu potlače na zabalené potraviny, nízkomigrujúce farby a laky a dôsledky pre tlačiarne.

13. Vlastnosti tlačených vrstiev pre solárne články na báze nanočasticového TiO2
Vedúci: doc. Ing. Milan Mikula, PhD.

Cieľom práce je pripraviť a charakterizovať kvalitné polovodivé vrstvy pre aplikáciu v tlačených solárnych článkoch typu DSSC (Farbivom senzibilizovaných solárnych článkov). Postup: Vrstvy sa pripravia sieťotlačovou technikou na sklené a PET podložky z pasty obsahujúcej nanočastice TiO2 s rôznymi aditívami. Po termickom vytvrdení sa budú vrstvy charakterizovať spektroskopicky a meraním elektrických a fotoelektrických vlastností.

14. Príprava a charakterizácia tenkých vrstiev vodivých polymérov
Vedúci: doc. Ing. Milan Mikula, PhD.

Cieľom práce je naniesť a charakterizovať tenké vrstvy pripravovaných elektricky vodivých polymérov na báze vodivého polypyrolu a striebra pre aplikácie v tlačenej elektronike. Postup: Príprava rôznych zmesí PPy/Ag v spolupráci s Ústavom Polymérov SAV. Nanesenie tenkých vrstiev na vhodnú podložku. Hodnotenie štruktúry a distribúcie nanočastíc PPy a striebra vo vrstve, topografie, drsnosti a textúry metódami sondovej mikroskopie atomárnych síl AFM, elektrónovej mikroskopie SEM a prvkovej analýzy EDS.

15. Hodnotenie nano-štruktúry povrchu vrstiev sondovou mikroskopiou
Vedúci: doc. Ing. Milan Mikula, PhD.

Cieľom práce je hodnotenie štruktúry pripravených nanokompozitných vrstiev vodivých polymérov a polovodivých nanočasticových vrstiev pomocou sondovej mikroskopie AFM (Atomic Force Microscopy) a EFM (Electric Force Microscopy). Postup: Zvládnutie techniky merania sondovým mikroskopom, založenom na pôsobení medzimolekulových/medziatómových síl (AFM) a podiel na zavedení novej, odvodenej metódy, založenej na pôsobení elektrostatických síl (EFM). Meranie povrchu pripravených nanokompozitných vrstiev, stanovenie ich nano-štruktúry, topografie a textúry z hľadiska elektrických vlastností.

16. Hodnotenie textúry povrchu materiálov pomocou rozptylu laserového lúča
Vedúci: doc. Ing. Milan Mikula, PhD.

Cieľom práce je nájsť súvislosť medzi mikro-textúrou povrchu a charakterom rozptylu svetla pre hladké materiály typu papier, polymérna fólia... Postup: Meranie rozptylovej indikatrixy na rôzne hladkých materiáloch pomocou osvitu ich povrchu laserovým lúčom. Merania v závislosti na uhle dopadu a optimalizácia postupu. Využitie digitálneho fotoaparátu na meranie rozptylu. Zhodnotenie korelácie rozptylu a textúry povrchu pre vybrané materiály.

17. Identifikácia polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
Vedúca: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Využitím nedeštruktívnych spektroskopických metód (UV/VIS/NIR, FTIR, mikro-FTIR, XRF) sa bude sledovať zloženie a vlastnosti materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva. Súčasťou experimentálnej práce bude tvorba a dopĺňanie databáz špeciálnych materiálov, nevyhnutná na vyhodnotenie získaných výsledkov.

18. Tvorba spektrálnych databáz materiálov, špecifických pre kultúrne artefakty
Vedúca: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Súčasťou procesu identifikácie neznámych látok v objektoch kultúrneho dedičstva je poznanie vlastností referenčných látok. Databázy vlastností špeciálnych materiálov charakteristických pre tieto objekty, častokrát komerčne nedostupné alebo finančne nákladné, nezahŕňajú zostarnuté materiály. Preto súčasťou experimentu bude aj starnutie a sledovanie stability látok.

19. Štúdium vplyvu konzervovania na pôvodnosť umeleckého diela
Vedúca: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Konzervačný zásah aplikovaný na objekty kultúrneho dedičstva okrem predĺženia životnosti artefaktu môže aj negatívne ovplyvniť jeho pôvodné vlastnosti. Pomocou modelového experimentu sa bude skúmať miera ich zachovania.

20. Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
Vedúca: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Vykoná sa prieskum použitia plastových kariet zameraný na získanie poznatkov o výskyte jednotlivých druhov materiálov, počte vrstiev a technológii výroby plastových kariet. Budú sa študovať spektrálne vlastnosti v oblasti IČ a UV-VIS-NIR materiálov používaných vo vrstvách plastových kariet na laboratórne pripravených vzorkách, ako aj na vybratých originálnych dokumentoch. Cieľom práce je výber vhodnej metódy skúmania a hodnotenia vlastností plastových kariet pre potreby zistenia originality.

21. Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
Vedúca: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Ochranné prvky používané pri výrobe dokumentov, osobných dokladov (ID kariet, pasov), cenín, bankoviek, listín a obalov sú vytvárané špeciálnymi tlačovými technikami, špeciálnymi materiálmi a technológiami. Tieto podliehajú neustále kvalitatívnym zmenám. Cieľom práce je sumarizovať najnovšie poznatky o aplikácií ochranných prvkov v praxi. Práca má rešeršný charakter a vykonáva sa v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR.

22. Konštrukcia elektronických prvkov – nové princípy a technológie
Vedúci: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Využitie sieťotlače nielen na potlač tričiek. Ink-jet dokáže tlačiť nielen bilboardy ale aj rôzne chemické látky. Tlačená elektronika, tlač chemických zložiek pre tlačenú elektroniku. Príprava fotovoltického článku transformujúceho solárnu energiu na elektrickú. Testovanie rôznych prímesí a rôzneho zloženia fotovoltického článku a meranie jeho účinnosti.

23. Solárne články – staré a nové technológie
Vedúci: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Literárna rešerš. Kremík verzus nové anorganické a organické technológie (DSSC, organické polyméry, organické farbivá, i nové technológie s využitím kremíka. Príprava podkladov pre prípadnú diplomovú prácu. Možnosť kombinácie čiastočnej literárnej rešerše a reálnej prípravy solárneho článku a merania jeho vlastností.

24. Farebne verná reprodukcia – správa farieb
Vedúci: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Aký je farebný rozdiel medzi tým čo vidím, tým čo zobrazuje monitor a tým čo tlačí tlačiareň. Kalibrácia a profilácia monitora EIZO a ink-jetovej tlačiarne Epson pri farebnej reprodukcii z digitálnej zrkadlovky Pentax s využitím reálnych a syntetických motívov. Vplyv podania farieb pozorovaním pri slnečnom svetle a v štandardných podmienkach osvetlenia DTP pracoviska.

25. Meranie ostrosti obrazu a kvality spracovania detailov tlačou
Vedúci: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Je fotografia dostatočne ostrá? Využitie modulačnej prenosovej funkcie, štandardne používanej pri fotografickom procese, na určenie ostrosti objektívov fotoaparátu a na určenie ostrosti reprodukovanej fotografie a testovacieho obrazca.

Záujemcovia sa môžu o jednotlivých témach kedykoľvek informovať a diskutovať s vedúcimi na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Na bakalársky projekt sa prihlasuje prostredníctvom Akademického informačného systému.

Anotácie jednotlivých tém sú zverejnené aj na webovej stránke Ústavu polymérnych materiálov.

V databáze nie je žiadny záznam.