Staršie diplomové práce

Témy starších diplomových prác sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne diplomové práce sú uvedené na stránke ponuka diplomových prác.

Akademický rok: 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005

2009/2010
Analýza vlastností štruktúr pre tlačenú elektroniku
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Pavol Gemeiner
Anotácia:
Štúdium modelových systémov starnutia historických dokumentov
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Ing. Michaela Ciglanská; Ing. Lukáš Gál
Študent: Silvia Candráková
Anotácia:
Štúdium vplyvu fixačných prostriedkov na stabilitu záznamu(pečiatkové a atramentové farby)
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Študent: Štefánia Kuncová
Anotácia:
Príprava a povrchové vlastnosti fotochemicky modifikovaných polymérnych vrstiev
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Dorota Sílešová
Anotácia:
Vlastnosti tlačených vodivých štruktúr na fólií a papieri
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Zuzana Krajnáková
Anotácia:
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v atmosfére polutantov
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Katarína Szabóová
Anotácia:
2008/2009
Tlač jemných štruktúr inkjetom a ich obrazová analýza
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Panák Ján, Doc. Ing., PhD
Študent: Michal Šandrej
Anotácia:
Spektroskopické vlastnosti modelových systémov atrament-papier pri starntutí
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Petrovičová Miroslava, Ing.
Študent: Lukáš Gál
Anotácia:
Vplyv atramentov na zmenu vlastností pergamenu počas urýchleného starnutia
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Havlínová Bohuslava, RNDr., PhD
Študent: Michaela Ciglanská
Anotácia:
Tlač vodivých štruktúr na upravený povrch fólií a papiera
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Jančovičová Viera, Ing., PhD
Študent: Jana Kmeťová
Anotácia:
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v atmosfére polutantov
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Petrovičová Miroslava, Ing.
Študent: Margaréta Chrenová
Anotácia:
2007/2008
2006/2007
Metódy obrazovej analýzy hodnotiace grafické zobrazenie
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Martin Macek
Anotácia:

Skúmanie dokumentov potlačených konvenčnými tlačovými technikami metódami obrazovej analýzy s využitím digitálneho fotoaparátu.

Štúdium vlastností záznamových prostriedkov v historických dokumentoch
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Andrej Buzinkay
Anotácia:
Vplyv neutralizácie MMMK na stabilitu historických dokumentov
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Ing. Hana Paulusová
Študent: Miroslava Petrovičová
Anotácia:
Štúdium stability arylmetanových farieb
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Dr. Michal Ďurovič
Študent: Eva Belányiová
Anotácia:
Bariérové a povrchové vlastnosti polymérnych vrstiev
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Monika Stasová
Anotácia:
Štúdium interakcií zložiek historických dokumentov
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Martina Rakovanová
Anotácia:
Hydrofobizácia papiera pomocou pár organokremičitých zlúčenín za asistencie plazmy pri atmosferickom tlaku.
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Miroslav Vašíček
Anotácia:

Opracovanie papiera v N2 plazme atm. barierového výboja v parách HMDSO, HMDSZ, resp. iných monomérov, v režime aplikácie pár vo výboji a po výboji.

IČ spektrometria, stanovenie úrovne hydrofobizácie, mechanické a optické vlastnosti upraveného papiera.

Štúdium metód hodnotenia kvality tlače a potlačiteľnosti
Školiteľ: Doc. Ing. Ján Panák, CSc.
Študent: Ivana Vereščáková
Anotácia:
Štúdium štruktúr záznamových prostriedkov vo farebnej vrstve
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Marcela Malčíková
Anotácia:
2005/2006
Štúdium grafických zobrazení na polymérnych podložkách
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Matúš Lendacký
Anotácia:
Štúdium kinetiky procesov starnutia historických dokumentov vplyvom zlúčením prechodných prvkov
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Zdenka Kovašičová
Anotácia:
Štúdium spomalenia degradácie historických dokumentov vplyvom antioxidantov
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Študent: Mária Mihálová
Anotácia:
Príprava a štúdium vlastností polymérnych vrstiev využiteľných v obalovom priemysle
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Stanislava Raková
Anotácia:
Štúdium modelových systémov historických atramentov
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Zuzana Klásková
Anotácia:
Opracovanie a modifikácia povrchových vlastností papiera pomocou atmosferickej plazmy
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Anna Poľková
Anotácia:
Štúdium metód hodnotenia kvality tlače a potlačiteľnosti ofsetových papierov
Školiteľ: Doc. Ing. Ján Panák, CSc.
Študent: Agneša Nagyová
Anotácia:
Štúdium možností využitia plazmochemických metód pri stabilizácii dokumentov obsahujúcich zlúčeniny prechodných prvkov
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Veronika Bražinová
Anotácia:
2004/2005
Obrazová analýza tlačového zobrazenia
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Petra Polončanová
Anotácia: Porovnať metodiku fraktálovej analýzy s metodikou modulačnej prenosovej funkcie.
Štúdium degradácie papiera spôsobenej želozodubienkovými atramentami
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
RNDr. Jarmila Mináriková
Študent: Linda Csefalvayová
Anotácia: Preštudovať vzťah medzi kyslou hydrolýzou papiera a oxidačnou degradáciou spôsobenou železodubienkovými atramentami.
Štúdium urýchleného starnutia papiera po aplikácii deacidifikačných prostriedkov
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Ing. Alena Maková
Študent: Katarína Čepcová
Anotácia: Porovnanie starnutia pre jednotlivé typy papierov, mechanické vlastnosti, optické vlastnosti a chemické vlastnosti s následnou neutralizáciou.
Fotochemická modifikácia vlastností papiera
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Zdenka Iždinská
Anotácia:

Príprava nenesýtených derivátov biodegradovateľných polymérov, štúdium priebehu ich vytvrdzovania pomocou IČ spektroskopie a merania bariérových vlastností.

Štúdium fotopolymerizácie lakov na báze modifikovaných silánov
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Martin Hodál
Anotácia:

Štúdium priebehu fotopolymerizácie pomocou IČ spektroskopie, vplyv intenzity dopapajúceho žiarenia a zloženia kompozície na stupeň vytvrdenia a na konečné vlastnosti laku.

Analýza a identifikácia pigmentov v historických písacích látkach (atramenoch)
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Júlia Košová
Anotácia: Bude dodané
Porovnanie a optimalizácia vybraných metód ochrany kníh a dokumentov
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Lucia Grachová
Anotácia: Bude dodané