Novinky oddelenia

 

Skryť novinky po expirácii «

Témy bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka v školskom roku 2017/2018

25.06.2017 12:42   Dvonka stránka

Fotografia Academica 2018

Fotografia academica 20126. bienále fotografickej súťaže Fotografia Academica 2018 sa začne v no­vembri/decembri 2017.
Hlavná cena: digitálny fotoaparát.

20.06.2017 00:01   Dvonka stránka

Základy polygrafie 2017

Akreditovaný kurz Základy polygrafie 2017 organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších novelizácií, zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., Štatútu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, vo februári až júni 2017.

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Otvorenie kurzu je limitované minimálnym počtom záujemcov.

Kurz bude prebiehať v termíne február — júl 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod.

01.12.2016 10:00 viac... Dvonka  

Základy a princípy street fotografie

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie a spoločnosť FujiFilm Slovakia si Vás dovoľujú pozvať na vzdelávaciu prednášku „Základy a princípy street fotografie“.

24.03.2014 11:10 viac... Lukáš Gál  

Konferencia Polygrafia Academica 2014

dovoľte nám pozvať Vás na konferenciu Polygrafia Academica 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 12. a 13. marca 2014http://wpppa2014.e-wpp.com.

Konferencia je organizovaná Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc.

23.11.2013 11:24 viac... Dvonka stránka

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM, nová budova, blok D, 5. poschodie

Technológia polymérnych materiálov

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Národného úradu práce má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (140 nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl za rok 2011) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­za­mestna­ného vysokoškolského absolventa.

07.02.2013 03:00 viac... Dvonka stránka

Polygrafia a fotografia – študijný program inžinierskeho štúdia

Polygrafia a fotografia

Študijný modul Polygrafia a fotografia v rámci študijného programu inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a vývojových trendov v oblasti digitálnej fotografie a výroby tlačených médií a potlačených obalov.

22.08.2012 02:00 viac... Dvonka  

Polygrafické minimum — kniha pre každého

Polygrafické minimumVydal TYPOSET

v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku

a s Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu polymérnych ma­te­riálov FCHPT STU v Bratislave

Polygrafické minimum vychádza ako tretie doplnené vydanie v ele­gant­nej tvrdej väzbe.

Pozrite si ukážku z Polygrafického minima vrátane obsahu.

21.08.2012 08:00 viac... Dvonka stránka

Prezentácia spektrodenzitometra TECHKON od firmy KBA Slovensko

SpectroDensSpektrumKatedra polygrafie a aplikovanej fotochémie otvorila pre­zen­tač­né miesto prístrojov TECHKON od firmy KBA Slovensko (KBA Česká republika) a po­sky­tuje poradenstvo v oblasti spektro­denzi­to­metrov.
e-mail: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

 

20.08.2012 08:06 viac... Dvonka stránka

Laboratórium absorbčnej spektroskopie a kolorimetrie

Meranie absorpčných, remisných, reflexných a  fotoakustických (IČ)  spektier kvapalných a tuhých látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania.

19.08.2012 17:31 viac... Dvonka  

Témy prác ŠVOČ

Tému projektu ŠVOČ si môže študent vybrať nahlásením u vedúceho projektu. Nahlásiť sa možno osobne alebo e-mailom. V prípade e-mailového prihlásenia je dôležité aj osobné stretnutie pred zahájením projektu. Víťazné projekty budú finančne ocenené (prvé tri miesta) a v rámci Ústavu polymérnych materiálov dostanú zúčastnený aj vecné ocenenie.

01.03.2012 09:30 viac... Dvonka  

Polygrafia Academica 2010 — polygrafický seminár so zahraničnou účasťou

Fotografia academica 2008Seminár je určený pracovníkom polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom mate­riálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, polygrafického školstva a výsku­mu, ako aj všetkým záujemcom o polygrafiu.

 

23.01.2010 13:17 viac... Dvonka stránka

Témy na Seminár programu I. — 1. ročník Technológia polymérnych materiálov

Témy projektov predmetu Seminár programu pre 1. ročník bakalárskeho štúdia zameranie Technológia polymérnych materiálov. Prosím študentov, aby si témy zapísali u vedúcich tém na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústav polymérnych materiálov, nová budova, blok D, 5. poschodie.

21.09.2009 11:36 viac... Dvonka  

Témy doktorandských dizertačných prác pre akademický rok 2009/2010

Zoznam tém doktorandských dizertačných prác pre akademický rok 2009/2010.

01.03.2009 19:54 viac... Dvonka  

Návšteva polygrafického vzdelávacie centra v Chemnitzi

Vzdelávacie centrum Print Promotion v spolupráci s Ausbildungszentrum Polygrafie v Chem­nitzi organizovalo kurz vzdelávania učiteľov z oblasti polygrafie.

23.06.2008 18:07 viac... Dvonka stránka

Termíny skúšok pre 1. ročník inžinierskeho štúdia na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie – LS 2006/2007

Termíny skúšok z nasledujúcich predmetov: Fotochemické procesy II, Technológia tlače I.

Na skúšky sa prihlasuje v systéme AIS-STU (is.stuba.sk) podľa uvedených podmienok.

14.05.2007 14:50 viac... Dvonka  

Vzdelávanie a výskum v oblasti chemických technológií ochrany, konzervovania a reštaurovania historických pamiatok

Dňa 25. apríla 2006 o 10.00 hod. sa konala prednáška z oblasti chémie konzervovania a reštaurovania. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Odkazy. Prednášku si môžete prečítať tu (heslo) 

  • http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/restauro/restauro.pdf.
  • 27.04.2006 16:51   Dvonka stránkasúbor

    Celoštátne kolo ŠVOČ v sekcii Drevo, papier, polygrafia a fotochémia

    sa uskutoční dňa 26.10.2005 o 9.00 v knižnici Katedry chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT STU, blok D, 4. poschodie novej budovy
    06.10.2005 00:00   Dvonka