Linky

Projekt Kniha SK – Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike (Paper save, stabilization and conservation traditional information medium in Slovakia). Informácie o úlohách a výsledkoch projektu KNIHA.SK nájdete na www.knihask.eu


Vzdelávanie a výskum v oblasti chemických technológií ochrany, konzervovania a reštaurovania historických pamiatok 2006

Prednášajúci:
Dr. Jana Sanyová-Debongnie
(Institut Royal du Patrimoine Artistique – Kráľovský inštitút pre ochranu kultúrneho dedičstva, Bruxelles, Belgicko)

Dr. Jozef Hanus
(Slovenský národný archív v Bratislave)

Dátum konania:
25. apríl 2006, 10.00 hod.

Miesto konania:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Prednášková miestnosť CH-17

Prednáška bola určená:
– študentom a doktorandom z oblasti chémie a technológie záchrany kníh, dokumentov, rukopisov, ďalších plošných materiálov, farebných vrstiev, pri analýze a identifikácii umeleckých diel,
– pracovníkom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie pracujúcim v oblasti chémie polymérov, lignocelulózových materiálov, farbív, fotochémie…,
– riešiteľom štátnej úlohy výskumu a vývoja „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“ a všetkým
– priateľom, ktorým nie je ľahostajný osud národných umeleckých pamiatok ako aj vzdelanostná úroveň ďalších generácií odborníkov.

Prednášku si môžete prezrieť tu (heslo):
  • http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/restauro/restauro.pdf.
  • Fotografie z prednášky:


    P o l y g r a f i a   A c a d e m i c a   2 0 0 4


    P o l y g r a f i a   A c a d e m i c a   2 0 0 0