Novinky oddelenia

Polygrafia a fotografia – študijný program inžinierskeho štúdia

Vložené dňa: 22.08.2012 (Dvonka)

Polygrafia a fotografia

Študijný modul Polygrafia a fotografia v rámci študijného programu inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a vývojových trendov v oblasti digitálnej fotografie a výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Tlačový proces

Ovláda teóriu farby, farebného vnemu, merania farebnosti a reprodukcie farieb. Prakticky ovláda postupy reprodukcie farby klasickou a digitálnou fotografiou, ako aj postupy reprodukcie farby v elektronických a tlačených médiách.

Fotografia

Ovláda princípy, pravidlá a postupy profesionálneho spracovania textovo-obrazových dokumentov pre ich publikovanie rôznymi médiami (elektronickými aj tlačovými) a technikami.

Grafická stanica

Má teoretické i praktické poznatky o plošných materiáloch, ako je papier, plastové fólie, o ich vlastnostiach a využití v oblasti výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Ovláda princípy klasických a digitálnych techník tlače používaných pri výrobe tlačených médií a potlačených obalov, vie využívať súčasné metódy a techniky kontroly a riadenia kvality tlače.

Pozná, vie organizovať a riadiť fázy a etapy grafickej komunikácie v oblasti elektronických médií, tlačených médií a potlačených obalov. Pozná ich technologické, organizačno-ekonomické a právno-ekologické aspekty.

Ťažiskové predmety

• Fotochémia a fotografia
• Farba a reprodukcia farby
• Obrazové inžinierstvo
• Polygrafické a obalové materiály
• Technológia tlače
• Multimediálne a publikačné technológie

Zameranie a náplň vedecko-výskumnej činnosti

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie rieši samostatne alebo v spolupráci s ďalšími pracoviskami študijného programu Technológia polymérnych materiálov a pracoviskami fakulty nasledujúce domáce a medzinárodné projekty, do riešenia ktorých sa svojimi projektmi zapájajú aj študenti v rámci ŠVOČ, bakalárskymi projektmi a diplomovými prácami:

SUSTAINPACK — Sustainable Packaging, integrovaný projekt 6. rám­cového programu EU

KNIHA.SK — štátny projekt záchrany, stabilizácie a konzervovania tradičných nosičov informácií

ENVIART – Chemické interakcie medzi objektmi kultúrneho dedičstva a prostredím, akcia celoeurópskeho programu COST

• Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami — grant VEGA

• Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva — grant VEGA

• Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére – projekt Medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce MŠ SR

Laboratórium absorpčnej spektroskopie a kolorimetrie Katedry polygrafie a aplikovanej fotochémie je zaradené medzi High-Tech laboratóriá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave www.stuba.sk/svk1/vyskum.

Zahraničná spolupráca

• Fraunhofer Institute of Process Engineering and Packaging, Freising, Germany
• Fraunhofer Institute for Silicate Research, Wurzburg, Germany
• Laboratoire de Photochimie Générale, Université de Haute Alcase, Mulhouse
• Fakulta chemická, Vysoké učení technické Brno
• Institut Poligrafii, Politechnika Warszawska, Polsko
• Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice
• Národní archiv v Praze, Praha

Prehľad uplatnenia absolventov v praxi

Priemysel grafickej komunikácie a fotografie, výrobné i nevýrobné organizácie pôsobiace v rôznych fázach a etapách produkčného reťazca — reklamné agentúry, vy­davateľstvá, organizácie predtlačovej prípravy, tlačiarne a firmy zamerané na dokončovacie spracovanie.

Priemysel výroby potlačených obalov.

Ďalšie priemyselné odvetvia využívajúce tlač — klasickú i digitálnu pre po­vrchovú úpravu svojich výrobkov.

Obchodné subjekty zaoberajúce sa dodávaním strojov, zariadení, materiálov, prípravkov a komplexných technológií pre oblasť výroby tlačených médií a potlačených obalov a oblasť grafickej komunikácie, spravidla zastúpenia zahraničných firiem výrobno-obchodného charakteru.

Celkový počet absolventov zamerania Polygrafia a fotochémia od roku 1976, keď končili prví absolventi, do roku 2005 je 312. Z nich väčšina pracuje v odbore — v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, u dodávateľov materiálov a zariadení pre polygrafický a obalový priemysel, v repro­centrách, v tlačiarňach polygrafického a obalového priemyslu, na stredných a vysokých školách s polygrafickým zameraním a pod. Absolventi pracujú spravidla na vedúcich manažerských pozíciách, ako technológovia a ako pracovníci marketingu. Mnohí z nich sú majiteľmi, alebo spolumajiteľmi firiem. V priebehu posledných desať rokov počet ponúkaných miest pre­vyšoval, počet absolventov, ktorí boli k dispozícii. Ako príklad uvádzame pozície, ktoré zastávajú niektorí z absolventov.

• Ing. Emanuel Balážia — obchodný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin
• Ing. Stanislav Fekete, CSc. — generálny riaditeľ — KASICO, a. s., tlačiareň cenín, Bratislava
• Ing. Martin Ilavský — generálny riaditeľ — Slovenská Grafia, a. s., Bratislava
• Ing. Vladimír Machaj — výrobno-obchodný riaditeľ — Tlačiareň TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš
• Ing. Peter Mračna — riaditeľ — Fujifilm Slovakia, spol. s r. o., Bratislava
• Ing. Ľubomír Kochan — obchodný riaditeľ — Bratislavské tlačiarne, a. s., Bratislava
• Ing. Ladislav Kováč — riaditeľ — Združená stredná škola polygrafická, Bratislava
• Ing. Štefan Kristeľ — generálny riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica
• Ing. Alexander Kuklovský — riaditeľ — Arets Graphics, spol. s r. o., Praha
• Ing. Jaroslav Pilát — výrobný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin
• Ing. Stanislav Potočňák — generálny riaditeľ — Polygraf Print, spol. s r. o., Prešov
• Ing. Vladimír Šrobár — riaditeľ pre stratégiu — Neografia, a. s., Martin
• Ing. Juraj Štefanec — riaditeľ — ZŤS — Špeciál, a. s., Dubnica nad Váhom
• Ing. Ivan Topoľský, CSc. — riaditeľ — Heidelberg Slovensko, spol. s r. o., Bratislava
• Ing. Stanislav Vanek — riaditeľ — Versus, a. s., Bratislava
• Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. — riaditeľ — Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., Bratislava
• Ing. Dušan Zelinka — výrobný riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica

Funkcie v zamestnaní

Riadiaci pracovník, pracovník marketingu a technológ výroby pre všetky oblasti uplatnenia, schopný samostatne projektovať, zabezpečovať, organi­zovať a riadiť predvýrobné a výrobné procesy, vykonávať konkrétne prak­tické činnosti vo všetkých oblastiach uplatnenia.

Kontaktné údaje:

Doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: 00421/2/52 49 52 76 — sekretariát
Fax: 00421/2/52 49 31 98
E-mail: michal.ceppan@stuba.sk
WEB: www.chtf.stuba.sk/kpaf