Novinky oddelenia

Základy polygrafie 2017

Vložené dňa: 01.12.2016 (Dvonka)

Akreditovaný kurz Základy polygrafie 2017 organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších novelizácií, zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., Štatútu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, vo februári až júni 2017.

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Otvorenie kurzu je limitované minimálnym počtom záujemcov.

Stručná osnova kurzu: Charakteristiky polygrafického produkčného pro­­cesu, techniky tlače a polygrafické výrobky. Vydavateľsko-polygrafický a oba­lový priemysel, vývojové tendencie. Základy typografie, spracovanie textu. Farba v gra­fickej repro­duk­cii, základy kolorimetrie, denzitometrie a princípy systémov riadenej reprodukcie farieb (Color Management System — CMS). Sve­telné zdroje a svetelné prvky v polygra­fii. Grafická reprodukcia, spraco­va­nie obrazu. Tla­čo­vé formy a ich prí­prava klasickými postupmi a technikami CTP. Papier ako informačné médium. Výroba papierov, kartónov a lepeniek pre ofsetovú a elektrografickú tlač. Druhy a vlast­nosti papiera a lepe­niek. Tlačové papiere. Fóliové plastové mate­riá­ly. Tlačové farby, zloženie a vlastnosti. Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, riadenie a kontrola kvality tlače. Dokončovacie spra­co­va­nie. Laky a lako­va­nie, lamino­vanie. Knižné väzby. Potláčanie plastových materiálov flexotlačou a hĺbkotlačou. Multimédiá, tlačená elektronika a materiálová tlač. Balenie po­tra­­vín.

Frekventanti kurzu získajú ako študijnú literatúru príručku Polygrafické mini­mum.

Kurz bude ukončený záverečnými skúškami. Absolventi kurzu obdržia vysved­čenie o absol­vovaní kurzu.

Kurz bude prebiehať v termíne február — júl 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod. Predbežná cena kurzu je 550,– €.

Predbežné prihlášky (MS Word) zasielajte do 21. 2. 2017 na e-mail doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD..

Informácia o kurze.

Osnova a harmonogram kurzu.

Kontakt:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: 02/59 32 52 27, 02/59 32 52 24, fax: 02/52 49 31 98
e-mail: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.