Novinky oddelenia

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – študijný program bakalárskeho štúdia

Vložené dňa: 07.02.2013 (Dvonka)

Ústav prírodných a syntetických polymérov

CHÉMIA, medicínska chémia a chemické materiály

 

Elektronická prihláška na bakalárske štúdium: is.stuba.sk/prihlaska

Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera:

Prírodné obnoviteľné suroviny, mate­riály z prírody, výroba papiera, zá­chrana kultúrneho dedičstva, knihy a časopisy, les a lesné produkty, bio­palivá…

Oddelenie polygrafie a aplikova­nej fotochémie:

Nosiče informácií, spracovanie obra­zu, digitálna a klasická fotografia, mul­timediálne technológie, tlačená elektronika (solárne články)…

Oddelenie plastov a kaučuku:

Plasty pre automobilový priemysel, pneu­matiky, spracovanie a využitie odpadov a plastov, biodegradova­teľné plasty, náterové hmoty a laky, konš­trukčné materiály…

Oddelenie vlákien a textilu:

Inteligentné textilné materiály a vlák­na, medicínske textílie, textilné nano- a biotechnológie, optické vlákna, na­nokompozitné vlákna…

Študijný program: CHÉMIA, MEDICÍNSKA CHÉMIA A CHEMICKÉ MATERIÁLY

Brožúra na stiahnutie: Informačná brožúra