O katedre

Katedra plastov a kaučuku

Katedra plastov a kaučuku pripravuje odborníkov pre oblasť vývoja, syntézy, výroby a spracovania plastov a kaučuku. Na zameraní možno študovať formou 3-ročného bakalárskeho štúdia, 5-ročného inžinierskeho štúdia alebo postgraduálneho - doktorandského štúdia.
V 3-ročnom bakalárskom štúdiu sa absolventi oboznámia so základnými poznatkami z makromolekulovej chémie a technológie polymérnych materiálov.
V graduálnom štúdiu si absolventi bakalárskeho štúdia vo 4. a 5. ročníku prehlbujú znalosti z fyziky polymérov, technológie výroby a spracovania plastov a kaučukov, špeciálnych polymérov, z reológie polymérov a polymérneho inžinierstva a ďalších disciplín, dotvárajúcich profil absolventa zamerania "plasty a kaučuk".

Absolventi majú široké uplatnenie ako vedúci technológovia, výrobní manageri, pracovníci vo výskume a vývoji, v riadení a kontrole kvality, ako aj v podnikateľskej činnosti, a to:
- v priemysle výroby, spracovania a recyklácie plastov a kaučuku,
- v malých firmách zaoberajúcich sa aplikáciou polymérnych materiálov,
- v strojárskom, elektrotechnickom, automobilovom, v stavebníctve a poľnohospodárstve, - v medicíne a farmaceutickom priemysle,

Katedra plastov a kaučuku praxi ponúka :

- výchovu absolventov graduálneho 5-ročného štúdia požadovaného profilu podľa potrieb podnikov v oblasti problematiky plastov a gumárstva,
- organizáciu a odborné zabezpečenie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov z oblasti spracovania plastov a kaučuku,
- poradenskú, konzultačnú a expertíznu činnosť,
- vypracovanie literárnych a patentových štúdií,
- riešenie vedeckotechnických projektov formou zmlúv o dielo,
- servisné laboratórne služby (termická analýza, rastrovacia elektrónová mikroskopia, viskozimetria pást a roztokov, stanovenie molekulových hmotností, identifikácia polymérov).

História

Katedra plastov a kaučuku je jednou z najstarších katedier Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bola zriadená ako Ústav chemickej technológie organických látok 1. januára 1943. Spolu s Ústavom palív a minerálnych olejov a Ústavom organickej chémie sa v roku 1950 vytvorila Katedra organickej technológie. Do roku 1961 boli na Katedre organickej technológie tri špecializácie - technológia plastických látok, technológia liečiv a technológia garbiarstva. V rokoch 1952-1954 bola prechodne zavedená i špecializácia syntetického kaučuku. Samostatná Katedra chemickej technológie polymérov vznikla v roku 1964. Po spojení s Katedrou chemickej technológie vlákien (1970) mala katedra dve študijné zamerania, a to zameranie plastické látky a kaučuk a zameranie chemické vlákna. Opätovným rozdelením tejto katedry sa 1. februára 1991 vytvorila súčasná Katedra plastov a kaučuku.

Prvým vedúcim Katedry plastov a kaučuku bol od roku 1943 až do roku 1960 Prof. RNDr. Juraj Gašperík. V rokoch 1960-1970 túto funkciu vykonávala Prof. Ing. Darina Mikulášová ,DrSc. a od roku 1970 do roku 1989 Prof. Ing. Jozef Beniska, DrSc. Od 1. 2. 1991 bol vedúcim katedry Doc. Ing. Eugen Špirk,CSc. Od 1.10.2003 je vedúcim katedry Doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Top