Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Akreditovaný bakalársky študijný program

PLASTY V STROJÁRSTVE A TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA PLASTOV

Zaradenie v sústave študijných odborov:
medziodborové štúdium v rámci študijných odborov

CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE A STROJÁRSTVO

Zabezpečujú

Katedra plastov a kaučuku FCHPT STU (http://www.chtf.stuba.sk/kpk) a  Katedra materiálov a technológií SjF STU (http://www.sjf.stuba.sk/)

Obsah

    

Profil absolventa

Akreditovaný študijný program Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov je urcený najmä pre tých, ktorí majú záujem o technicko-inžinierske predstavuje medziodborový študijný program, ktorý zahrňuje tak chemické, ako aj strojárske technológie a materiály, a tým výchovu absolventov v prvom rade pre potreby priemyslu spracovania plastov a jeho výskumno vývojovej základne s orientáciou na automobilový priemysel. Štúdium je organizované v dvoch stupňoch - 1. stupeň predstavuje trojročné bakalárske štúdium a 2.stupeň dvojročné inžinierske štúdium. Absolventi prvého (bakalárskeho) stupňa ovládajú potrebné znalosti a majú predpoklady pre ďalšie inžinierske štúdium. Absolvent 1. stupňa (bakalár) je odborník so základnými vedomosťami z chémie a strojárstva. Popri základných predmetoch akými sú matematika, fyzika, všeobecná, organická, fyzikálna a koloidná chémia, technická mechanika, náuka o materiáloch, či základy strojárskych technológií, absolvujú študenti aj disciplíny týkajúce sa chémie a technológie plastov, strojárstva, či informatiky.

Absolvent ovláda z oblasti chémie a technológie plastov:

Absolvent ovláda z oblasti strojárstva:

Absolvent ovláda z oblasti informatiky a výpočtovej techniky:

Absolvent ovláda aj:

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný