O oddelení

Kontakt

    ODDELENIE VLÁKIEN A TEXTILU
    Ústav polymérnych materiálov
    Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
    Slovenská technická univerzita
    Radlinského 9
    812 37 Bratislava

    Tel.: +421 2-5296 8598

Kde nás nájdete .....

Stará budova, výťah B, 3.poschodie

Oblasti a možnosti štúdia

- Zabezpečuje výučbu v odbore " Technológia vlákien a textilu (Bc., Ing., PhD.)

- Je školiacim pracoviskom pre postgraduálne (doktorandské) štúdium.

- Organizuje doplnkové štúdium, semináre, sympóziá a konferencie.

- Zúčastňuje sa na výskume nových technológií v oblasti vlákien a textilných materiálov.

- Vytvára konzultačnú, poradenskú a výskumnú činnosť pre výrobné, výskumné a riadiace    organizácie.

- Reprezentuje STU v organizácii Autex (Association of Universities for Textile in Europe)    ako asociovaný člen

- Zastáva vedúcu pozíciu pri vydávaní časopisu "Vlákna a Textil", ktorý uverejňuje    originálne vedecké články v anglickom jazyku a je abstrahovaný v Chemical Abstracts,    World Textile Abstracts , Embase, Elsevier Biobase a Elsevier GeoAbstracts.

- Udržuje kontakty a spolupracuje so zahraničnými univerzitami a inštitúciami

- Podieľa sa na organizácii konferencie "International Central European Conference"