Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou a obhajobou záverečného semestrálneho projektu. Úspešným absolvovaním tohto štúdia získa študent titul „bakalár“ (Bc.). V akademickom roku 2007/2008 otvára FCHPT 8 akreditovaných študijných programov. V rámci jednotlivých študijných programov sa študentovi umožňuje voľbou blokov voliteľných predmetov profilácia podľa vlastného záujmu, či potrieb spoločenskej praxe.