Home English


Študijné a informačné stredisko /Ústredná knižnica/

Adresa
Študijné a informačné stredisko
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
Radlinského 9
812 37 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón: ++ 421-7-52 49 52 68
Fax: ++ 421-7-52 49 31 98
e-mail: jaga@chtf.stuba.sk

Vedúca knižnice
Ing. Jana Pappová

Pracovníci
Helena Marekovičová
Július Martinkovič
Ľudmila Stachová
Mária Šurinová
Oľga Vaculová
Viera Valovičová

Funkcie knižnice a knižničný fond
Svojím najväčším fondom v oblasti chémie a chemickej technológie v Slovenskej republike naša knižnica nespĺňa len úlohu akademickej knižnice, ale poskytuje aj zdroje chemických informácií širokej odbornej verejnosti. Ako akademická knižnica slúži vzdelávaciemu a vedecko-výskumnému procesu fakulty, zabezpečuje študentov povinnou a doporučovanou študijnou literatúrou, podporuje výukové a výskumné potreby fakulty. Súčasný knižničný fond obsahuje viac ako 160 000 knižničných jednotiek a 225 titulov periodík.

Knižničný fond zahrňuje rozličné druhy dokumentov:
knihy, monografie, skriptá, encyklopédie, príručky, kompendiá, slovníky, brožúry, zborníky, diplomové a dizertačné práce, seriály, periodiká, referátové časopisy.
Z netradičných informačných nosičov sú to mikrofiše, video záznamy, elektronické informačné zdroje.

Obsahové zameranie fondu
- anorganická chémia
- organická chémia
- analytická chémia
- fyzikálna chémia
- chemická technológia, materiálové a procesové inžinierstvo
- chemické a biochemické inžinierstvo
- biotechnológia
- potravinárska technológia
- biochémia a mikrobiológia
- životné prostredie a ochrana životného prostredia
- katalýza, chemická kinetika
- technológia ropy a petrochémia
- drevo, celulóza a papier
- polygrafia a aplikovaná fotochémia
- polyméry, vlákna a textilná chémia
- sklo a keramika
- automatizácia a riadenie technologických procesov
- matematika
- fyzika

Všeobecné informácie

Požičovňa
II. poschodie, č.miestnosti 201, vľavo
registrácia čitateľov, výpožičky, základné služby

Otváracie hodiny
pondelok - piatok: 9.00 - 13.00
utorok: zatvorené

Študovňa
II. poschodie, č.miestnosti 201, vpravo
referenčné služby, bibliografické služby, katalógy, elektronické informačné služby, periodiká, video, reprografické služby, prezenčné výpožičky

Otváracie hodiny
pondelok - piatok: 9.00 - 18.00

Katalógy
Menný katalóg- vstup abecedne podľa autorov, resp. názvu dokumentu
Systematický katalóg- vstup podľa medzinárodného desatinného triedenia
OPAC katalóg- v súčasnosti vo vývoji

Zoznam publikácii - Download (56kb , formát MS Word 97)
Zoznam publikácii (dar Nemecko) - Download (formát MS Word 97)

Top

(c) 2000 Výpočtové stredisko, Chtf STU