FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

Prijímacie konanie pre akademický rok 2006/2007

Bakalárske štúdium

DENNÉ – EXTERNÉ

Pracovisko: Bratislava, Humenné

Termín podania prihlášky:

1. kolo do 31. 3. 2006

2. kolo do 15. 8. 2006


Termín výberového konania:

1. kolo do 20. 6. 2006

2. kolo do 21. 8. 2006

Dokumenty na Internete

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium budú najskôr zoradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Hodnotenie bude obsahovať: študijné výsledky z predmetov matematika, chémia, fyzika, z každého roku štúdia a výsledky dosiahnuté na maturitnej skúške v niektorých z týchto predmetov. Ďalej je v bodovom hodnotení zohľadnený celkový priemer a typ absolvovanej strednej školy. V hodnotení sú zvýhodnení absolventi gymnázií a stredných škôl, ktorých zameranie zodpovedá zameraniu fakulty. Dekan fakulty uchádzačom, ktorí získajú viac bodov ako bude stanovený limit odpustí prijímaciu skúšku. Limit stanoví prijímacia komisia na základe počtu prijímaných študentov a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium. Uchádzači, ktorí nedosiahnu stanovený bodový limit sa podrobia písomným prijímacím skúškam z matematiky a chémie. Požiadavky z chémie sú v rozsahu osnov gymnaziálneho učiva, testy z matematiky sú zostavené podľa brožúrky centrálne platnej pre STU, ktorú pozvaní uchádzači obdržia poštou.V minulom školskom roku odpustil dekan FchPT prijímacie skúšky 90% prihlásených študentov. V prípade novej maturity absolventi úrovne A z chémie budú automaticky prijatí bez prijímacích pohovorov. Absolventom úrovne B, prípadne tým, ktorí z chémie nematurujú, sa výsledok maturitnej skúšky započíta do celkového bodového hodnotenia a v prípade zisku dostatočného počtu bodov môžu byť tiež prijatí bez prijímacích skúšok.

Organizácia štúdia

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium v trvaní 6 semestrov - je ukončený štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce semestrálneho projektu. Úspešným absolventom tohto štúdia je udelený titul bakalár (Bc.). V akademickom roku 2006/2007 sa otvára denné aj externé bakalárske štúdium v Bratislave a vo Výučbovo-študijnom centre FCHPT v Humennom. Pre prijímacie pokračovanie na externé bakalárske štúdium platia rovnaké kritériá ako pre interné štúdium. Záujem o externé štúdium, resp. denné štúdium v Humennom vyznačí záujemca viditeľne do prihlášky. Prihlášky na všetky typy štúdia zasielajú uchádzači na adresu FCHPT v Bratislave.

Ďalšie informácie